dnes je 29.2.2024

Input:

57/2005 Z.z., Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Sklených Tepliciach

57/2005 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 31. januára 2005,
ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Sklených Tepliciach
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 65 ods. 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
(1)  Územie ochranného pásma I. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Sklených Tepliciach je v okrese Žiar nad Hronom, v katastrálnych územiach Sklené Teplice a Repište. Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 1.
(2)  Územie ochranného pásma II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Sklených Tepliciach je v okresoch Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica, v katastrálnych územiach Sklené Teplice, Repište, Bzenica, Dolná Ždáňa, Dolná Trnávka, Hliník nad Hronom, Lovča, Lehôtka pod Brehmi, Horné Opatovce, Žiar nad Hronom, Ladomer, Vieska, Šášovské Podhradie, Pitelová, Jalná, Banská Štiavnica, Teplá, Žakýl a Močiar. Ochranné pásmo II. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.
(3)  Popis hraníc ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2 je uvedený v prílohe č. 3.
(4)  Popis hydrogeologickej štruktúry prírodných liečivých zdrojov v Sklených Tepliciach je uvedený v prílohe č. 4.
(5)  Mapové podklady, v ktorých sú zakreslené hranice ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2, sú uložené na Inšpektoráte kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, na Krajskom úrade životného prostredia v Banskej Bystrici, na úrade Banskobystrického samosprávneho kraja, na Obvodnom úrade životného prostredia v Žiari nad Hronom, na Obvodnom úrade životného prostredia v Banskej Štiavnici a na Obecnom úrade v Sklených Tepliciach.
§ 2
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 21/2000 Z.z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Sklených Tepliciach.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2005.
 
Rudolf Zajac v.r.
 
PRÍL.1
OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPŇA PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH ZDROJOV V SKLENÝCH TEPLICIACH
PRÍL.2
OCHRANNÉ PÁSMO II. STUPŇA PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH ZDROJOV V SKLENÝCH TEPLICIACH
PRÍL.3
POPIS HRANÍC OCHRANNÝCH PÁSIEM PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH ZDROJOV V SKLENÝCH TEPLICIACH
Ochranné pásmo I. stupňa
Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené v mapovom podklade - Štátna mapa odvodená v mierke 1:5 000, listy Banská Štiavnica 6-4, Banská Štiavnica 5-4, Banská Štiavnica 6-5, Banská Štiavnica 5-5.
Ochranné pásmo I. stupňa chráni výverovú oblasť. Severná hranica sa začína na sútoku Teplej a Dedinského potoka. Pokračuje kolmo cez údolie Teplej, pretína cestu a pokračuje až na vrstevnicu 350 m n.m. Západná hranica vedie po vrstevnici 350 m n.m., obchádza záhrady, pokračuje výbežkom západným smerom, ktorý sa končí na vrstevnici 375 m n.m. Po nej pokračuje ďalej do oblasti prameňa Janka. Odtiaľ pokračuje juhozápadným smerom ľavou stranou údolia Teplej súbežne so štátnou cestou Sklené Teplice - Hliník nad Hronom asi 100 m od nej. Pretína ľavostranný prítok Teplej, pokračuje po