dnes je 15.4.2024

Input:

70/2004 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane proti zavlečeniu baktériovej krúžkovitosti zemiaka

70/2004 Z.z.
[zrušené č. 444/2021 Z.z.]
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 21. januára 2004
o ochrane proti zavlečeniu baktériovej krúžkovitosti zemiaka
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z.z. a na vykonanie § 30b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 471/2001 Z.z. nariaďuje:
§ 1
(1) Toto nariadenie ustanovuje opatrenia na ochranu proti zavlečeniu baktériovej krúžkovitosti zemiaka [Clavibacter michiganensis (SMITH) DAVIS et al. subsp. sepedonicus (SPIECKERMANN et KOTTHOF) DAVIS et al.] (ďalej len „baktériová krúžkovitosť”).
(2) Pri výskyte baktériovej krúžkovitosti toto nariadenie ustanovuje opatrenia na
a) určenie miesta výskytu a rozsahu rozšírenia,
b) zamedzenie výskytu a ďalšiemu rozširovaniu,
c) jej obmedzenie s cieľom ju zničiť.
§ 2
(1) Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len „kontrolný ústav”) vykonáva prieskum výskytu baktériovej krúžkovitosti na hľuzách sadivových zemiakov a ostatných zemiakov dovážaných na územie Slovenskej republiky a na hľuzách a rastlinách zemiakov pestovaných a uvádzaných do obehu na území Slovenskej republiky.
(2) Pri prieskume kontrolný ústav zabezpečí odber vzoriek hľúz sadivových zemiakov a ostatných zemiakov, predovšetkým zo skladovaných dávok, ktoré testujú laboratóriá kontrolného ústavu postupmi ustanovenými v prílohe č. 1 častiach A až H.
(3) Kontrolný ústav môže podľa potreby vykonať aj vizuálne kontroly prerezávaním hľúz sadivových zemiakov a ostatných zemiakov.
(4) Na rastlinách sa prieskum vykonáva postupmi ustanovenými kontrolným ústavom. Vzorky testujú laboratóriá kontrolného ústavu alebo iné laboratóriá poverené kontrolným ústavom podľa uznávaných vedeckých a štatistických zásad a podľa biológie baktériovej krúžkovitosti, pričom sa berie ohľad na osobitosti systémov pestovania zemiakov na Slovensku.
(5) Výsledky prieskumu podľa odseku 1 oznamuje kontrolný ústav jedenkrát ročne Ministerstvu pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”). Ministerstvo každoročne zasiela výsledky prieskumu Komisii Európskeho spoločenstva a členským štátom. Podrobnosti súvisiace s týmto oznámením sú dôvernej povahy.
(6) Kontrolný ústav vydá metodický postup na vykonávanie prieskumu a testovanie baktériovej krúžkovitosti.
§ 3
(1) Kontrolný ústav okamžite informuje ministerstvo o podozrení alebo potvrdení výskytu baktériovej krúžkovitosti na hľuzách a rastlinách zemiakov alebo na hľuzách zemiakov skladovaných a uvádzaných do obehu na území Slovenskej republiky.
(2) Kontrolný ústav je povinný pri podozrení na výskyt baktériovej krúžkovitosti zabezpečiť laboratórne testovanie použitím postupov, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 častiach A až H, v súlade s podmienkami podľa prílohy č. 1 časti I bodu 1, aby sa podozrenie na výskyt baktériovej krúžkovitosti buď potvrdilo, alebo vyvrátilo. Do ukončenia laboratórnych testov musia byť splnené požiadavky podľa prílohy č. 1 časti I bodu 2.