dnes je 9.12.2023

Input:

359/2007 Z.z., Zákon o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 16.7.2019

359/2007 Z.z.
ZÁKON
z 21. júna 2007
o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
514/2008 Z.z.
15. 12. 2008
dopĺňa § 1
515/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení § 22
258/2011 Z.z.
3. 8. 2011
dopĺňa § 1 a prílohu
39/2013 Z.z.
15. 3. 2013
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
180/2013 Z.z.
1. 10. 2013
mení 3 novelizačné body
210/2019 Z.z.
16. 7. 2019
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
(1) Tento zákon upravuje
a) práva a povinnosti prevádzkovateľov pri prevencii a náprave environmentálnych škôd vrátane znášania s tým spojených nákladov,
b) úlohy orgánov štátnej správy pri prevencii a náprave environmentálnych škôd,
c) zodpovednosť za porušenie povinností podľa tohto zákona.
(2) Tento zákon sa vzťahuje na environmentálnu škodu a bezprostrednú hrozbu takejto škody spôsobenú bez ohľadu na zavinenie týmito pracovnými činnosťami:
a) prevádzkovaním zariadení podliehajúcich integrovanému povoleniu podľa osobitného predpisu1) okrem zariadení alebo ich častí, ktoré sa používajú na výskum, vývoj a testovanie nových výrobkov a procesov,
b) zberom, prepravou, zhodnocovaním a zneškodňovaním odpadov s výnimkou aplikácie čistiarenského kalu do pôdy v súlade s osobitným predpisom,2) ktoré vyžadujú súhlas podľa osobitného predpisu3) alebo registráciu podľa osobitného predpisu,4)
c) cezhraničným pohybom odpadov, ktorý vyžaduje povolenie podľa osobitného predpisu,5)
d) vypúšťaním odpadových vôd do povrchových vôd alebo do podzemných vôd, ktoré vyžaduje povolenie podľa osobitného predpisu6) vrátane povolenia s tým spojených vodných stavieb,
e) vypúšťaním znečisťujúcich látok do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo injektážou znečisťujúcich látok do podzemných vôd, ktoré vyžadujú povolenie podľa osobitného predpisu6) vrátane povolenia s tým spojených vodných stavieb,
f) odberom vody a vzdúvaním vody, ktoré vyžadujú povolenie podľa osobitného predpisu7) vrátane povolenia s tým spojených vodných stavieb,
g) výrobou, používaním, uskladňovaním, spracúvaním, plnením, uvoľňovaním do životného prostredia a vnútropodnikovou prepravou
1. nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov podľa osobitného predpisu,8)
2. prípravkov na ochranu rastlín vrátane ich uvádzania na trh podľa osobitného predpisu,9)
3. biocídnych výrobkov vrátane ich uvádzania na trh podľa osobitného predpisu,10)
h) prepravou nebezpečného alebo znečisťujúceho tovaru cestnou dopravou, železničnou dopravou, vnútrozemskou vodnou dopravou, námornou dopravou alebo leteckou dopravou podľa osobitných predpisov,11)
i) prevádzkou veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia,12)
j) používaním geneticky modifikovaných organizmov v uzavretých priestoroch vrátane ich prepravy podľa osobitného predpisu,13)
k) zámerným uvoľňovaním geneticky modifikovaných organizmov podľa osobitného predpisu.14)
l)  nakladaním s ťažobným odpadom podľa osobitného predpisu.14a)
m) prevádzkovaním trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia podľa osobitného predpisu.14b)
(3) Tento zákon sa vzťahuje na environmentálnu škodu a bezprostrednú hrozbu takejto škody na chránených druhoch rastlín a živočíchov (ďalej len „chránený druh”) a chránených biotopoch spôsobenú zavineným konaním prevádzkovateľa inej pracovnej činnosti, ako je uvedená v odseku 2.
(4) Tento zákon sa