dnes je 21.5.2024

Input:

245/2003 Z.z., Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 15.3.2013

245/2003 Z. z.
ZÁKON
z 19. júna 2003
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
587/2004 Z. z.
1. 1. 2005
dopĺňa § 25 nový ods. 5
326/2005 Z. z.
1. 9. 2005
ruší čl. IV
532/2005 Z. z.
1. 1. 2006
mení, 36 novelizačných bodov
515/2008 Z. z.
1. 1. 2009
mení § 23 a § 24
258/2011 Z. z.
3. 8. 2011
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
39/2013 Z.z.
15. 3. 2013
ruší čl. I
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zrušený zákonom č. 525/2003 Z. z.
Čl. III
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2002 Z. z. a zákona č. 103/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 65 sa nad slovo konania umiestňuje odkaz 4c).
Poznámka pod čiarou k odkazu 4c) znie:


4cNapríklad zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. „ .
2. V § 120 ods. 1 sa za slová vodohospodárskych dielach vkladajú slová „a stavbách podliehajúcich integrovanému povoľovaniu10ma. „.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10ma) znie:


10maZákon č. 245/2003 Z. z. „ .
„57.
Odborné poradenstvo v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia osvedčenie § 7 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov . „.
Čl. IV
Zrušený zákonom č. 326/2005 Z. z.
Čl. V
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z. a zákona č. 506/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:
V prílohe č. 2 Viazané živnosti sa v skupine 214 Ostatné dopĺňa živnosť s poradovým číslom 57,