dnes je 14.4.2024

Input:

483/2007 Z.z., Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 27. marca 2002 č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov

483/2007 Z.z.
OZNÁMENIE
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 3 ods. 4, § 14 ods. 4 a § 24 ods. 8 zákona č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov
výnos z 11. októbra 2007 č. 3/2007, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 27. marca 2002 č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov.
Výnosom sa v jazykoch všetkých členských štátov Európskej únie ustanovujú podrobnosti o grafickom zobrazení výstražných symbolov pre nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické prípravky (príloha č. 2), zoznam označení špecifického rizika upozorňujúcich na nebezpečné vlastnosti chemickej látky (príloha č. 3), zoznam označení na bezpečné používanie chemickej látky a chemického prípravku (príloha č. 4) a podrobnosti o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných chemických prípravkov (príloha č. 10).
Týmto výnosom sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberá smernica Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006) a smernica Rady 2006/102/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravuje smernica 67/548/EHS týkajúca sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).
Výnos nadobúda účinnosť 1. novembra 2007.
Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 3/2007 a možno doň nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky a v elektronickej forme na internetovej stránke www.economy.gov.sk.