dnes je 15.4.2024

Input:

234/2006 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Sysľovské polia

234/2006 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 12. apríla 2006,
ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Sysľovské polia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:
§ 1
(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Sysľovské polia (ďalej len „chránené vtáčie územie”) na účel zachovania biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov dropa fúzatého, husi bieločelej, husi siatinnej, sokola červenonohého a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.
(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Bratislava V v katastrálnych územiach mestských častí Jarovce, Rusovce a Čunovo.
(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 1 772,94 hektára; jeho územie je vymedzené v prílohe č. 1.
§ 2
(1) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v časti chráneného vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 2 považuje lov všetkých druhov divých husí a kačíc a umiestnenie poľovného zariadenia.
(2) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v časti chráneného vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 3 považuje lov zveri od 1. januára do 30. júna okrem lovu predátorov podľa programu starostlivosti o chránené vtáčie územie.
(3) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia v celom chránenom vtáčom území, sa považuje
a) odstraňovanie a poškodzovanie hniezdnych stromov sokola červenonohého, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,
b) vykonávanie akejkoľvek hospodárskej činnosti v okruhu 150 metrov od hniezda dropa fúzatého, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,
c) vjazd a státie s motorovým vozidlom alebo snežným skútrom okrem činností vykonávaných v súvislosti s obhospodarovaním pozemku vlastníkom, správcom alebo nájomcom,
d) pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka, náučného chodníka alebo cyklotrasy okrem činností vykonávaných v súvislosti s obhospodarovaním pozemku vlastníkom, správcom alebo nájomcom,
e) použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely,1)
f) voľné pustenie psa vrátane poľovného od 1. januára do 30. júna okrem psa používaného na plnenie úloh podľa osobitného predpisu,2)
g) umiestnenie stavby,
h) aplikovanie pesticídov na dreviny rastúce mimo lesa,
i) lov pomocou sokoliarskych dravcov a sov a ich výcvik,
j) let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, najmä klzákom,3) ktorých výška letu je menšia ako 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietadla alebo lietajúceho športového zariadenia,
k) aplikovanie herbicídov od 15. apríla do 30. júna,
l) aplikovanie rodenticídov,
m) vstupovanie osôb a strojov na trvalé trávne porasty4) a polia s kultúrou ozimnej pšenice od 20. apríla do 31. mája,
n) oplocovanie pozemku,
o) púšťanie modelov technických zariadení, najmä modelov lietadiel, a používanie zariadení spôsobujúcich svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové zariadenia a reprodukovaná hudba.
§ 3