dnes je 9.12.2023

Input:

101/2002 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský kras

101/2002 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 13. februára 2002,
ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský kras
Vláda Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 2 a § 14 ods. 1 a 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny nariaďuje:
§ 1
Národný park Slovenský kras
Územie Slovenského krasu v okresoch Rožňava a Košice-okolie sa vyhlasuje za Národný park Slovenský kras (ďalej len „národný park”).
§ 2
Územie národného parku
Územie národného parku sa nachádza v okrese Rožňava v katastrálnych územiach Ardovo, Bôrka, Brzotín, Dlhá Ves, Drnava, Gemerská Hôrka, Honce, Hrhov, Hrušov nad Turňou, Jablonov nad Turňou, Jovice, Kečovo, Kováčová pri Hrhove, Krásnohorská Dlhá Lúka, Kružná, Kunova Teplica, Lipovník pri Rožňave, Lúčka pri Hrhove, Pašková, Plešivec, Rakovnica, Rožňavské Bystré, Silica, Silická Brezová, Silická Jablonica, Slavec, Štítnik, Vidová a v okrese Košice-okolie v katastrálnych územiach Debraď, Drienovec, Dvorníky nad Turňou, Hačava, Háj, Jasov, Medzev, Turňa nad Bodvou a Zádiel. Národný park má výmeru 34 611, 0832 ha; jeho územie je vymedzené v prílohe.
§ 3
Ochranné pásmo
Pre národný park sa vyhlasuje ochranné pásmo na území okresu Rožňava v katastrálnych územiach Ardovo, Brzotín, Dlhá Ves, Gemerská Hôrka, Hrhov, Hrušov nad Turňou, Jablonov nad Turňou, Jovice, Kečovo, Krásnohorská Dlhá Lúka, Lipovník pri Rožňave, Rozložná, Silica, Silická Brezová, Silická Jablonica, Slavec, na území okresu Košice-okolie v katastrálnych územiach Dvorníky nad Turňou, Hačava, Medzev, Turňa nad Bodvou, Zádiel a na území okresu Revúca v katastrálnych územiach Gemerský Milhosť, Hucín, Jelšavská Teplica, Mikolčany a Nováčany v Gemeri. Ochranné pásmo má výmeru 11 741, 5677 ha; jeho územie je vymedzené v prílohe.
§ 4
Podrobnosti o podmienkach ochrany
Na území národného parku a jeho ochranného pásma platia podmienky ochrany ustanovené osobitným predpisom,1) pričom
a) rozorávaním a premiestňovaním pôdy a hliny a úpravou pasienkov sa rozumie vykonávanie agrotechnických a melioračných zásahov do pôdy v trvalých trávnych porastoch a lúkach,
b) pasením hospodársky významných druhov zvierat sa rozumie pasenie koní, hovädzieho dobytka, oviec a kôz,
c) činnosťou meniacou prirodzený stav vodných tokov, vodných plôch, močiarov, mokradí, prameňov a ponorov sa rozumie akýkoľvek zásah do prameňov, ostatných vôd a ich brehov,
d) voľným púšťaním domácich zvierat sa rozumie voľný pohyb psov, mačiek, hydiny a jednotlivo sa pasúcich iných domácich zvierat vo vzdialenosti väčšej ako 200 m od najbližšieho trvalo obývaného domu,
e) pestovaním cudzokrajných druhov rastlín a chovom cudzokrajných druhov živočíchov mimo uzavretých objektov sa rozumie pestovanie alebo chov takých jedincov, ktoré v danom území nemajú pôvodný areál rozšírenia, pričom tieto druhy sú pestované alebo chované v podmienkach, ktoré umožňujú ich rozšírenie do voľnej prírody alebo ich kríženie s pôvodnými druhmi vo voľnej prírode,
f) za terénne úpravy sa v ochrannom pásme nepovažuje údržba ani rekonštrukcia rybničných hrádzí,
g) za aplikáciu chemických látok sa v ochrannom pásme nepovažuje hnojenie potrebné na