dnes je 29.2.2024

Input:

114/2009 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkových národných priamych platieb v rastlinnej výrobe

114/2009 Z.z.
[zrušené č. 432/2012 Z.z.]
Nariadenie vlády
Slovenskej republiky
z 18. marca 2009
o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkových národných priamych platieb v rastlinnej výrobe
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z.z. nariaďuje:
§ 1
(1) Toto nariadenie vlády upravuje podmienky poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkových národných priamych platieb v rastlinnej výrobe (ďalej len „platba”), ktorými sú:
a) doplnková platba na plochu (ďalej len „doplnková platba”),
b) platba na chmeľ.
(2) Žiadosť o platbu (ďalej len „žiadosť”) môže podať Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „agentúra”) osoba,1) ktorá vykonáva poľnohospodársku činnosť2) na území Slovenskej republiky (ďalej len „žiadateľ”).
§ 2
(1) Doplnkovú platbu možno poskytnúť na výmeru obhospodarovanej ornej pôdy, vinohradov, ovocných sadov a chmeľníc vedenú v evidencii pôdnych blokov3) a dielov pôdnych blokov.4)
(2) Doplnkovú platbu možno poskytnúť žiadateľovi, ak poľnohospodárska pôda podľa odseku 1
a) bola obhospodarovaná k 30. júnu 2003,
b) dosahuje výmeru najmenej 1 ha, pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé diely pôdnych blokov príslušného druhu pozemku s výmerou najmenej 0,3 ha obhospodarovanej jedným žiadateľom,
c) má viditeľne označené a vymedzené hranice, ak nie je prirodzene ohraničená.
(3) Doplnkovú platbu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý na danú výmeru žiada o jednotnú platbu na plochu,5) pričom výmera, na ktorú žiada o doplnkovú platbu, nemôže byť väčšia ako výmera, na ktorú žiada o jednotnú platbu na plochu.
§ 3
(1) Platbu na chmeľ možno poskytnúť žiadateľovi na chmeľnicu evidovanú v evidencii pôdnych blokov3) a dielov pôdnych blokov4) k 31. decembru 2006, ak dosahuje výmeru najmenej 0,3 ha.
(2) Ak výmera chmeľníc uvedená v žiadostiach o platbu na chmeľ presiahne 305,13 ha, každému žiadateľovi sa poskytne platba na chmeľ na priamo úmerne zníženú výmeru chmeľnice podľa presiahnutej výmery.
§ 4
(1) Žiadateľ podáva žiadosť spolu s jednotnou žiadosťou vrátane jej príloh podľa osobitného predpisu.6)
(2) Kontrola žiadostí sa vykonáva prostredníctvom integrovaného administratívneho a kontrolného systému.7)
(3) Suma platieb určená podľa osobitného predpisu8) sa oznamuje vo vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
(4) Ak sa na základe vykonaných kontrol zistia rozdiely medzi skutočnou výmerou poľnohospodárskej pôdy, ktorú obhospodaruje žiadateľ, a výmerou, ktorú žiadateľ uviedol v žiadosti, platba sa určí na základe zisteného stavu a upraví sa takto:
a) pri rozdiele najmenej o 3 % alebo 2 ha a najviac 20 % platba sa zníži o dvojnásobok zisteného percenta rozdielu,
b) pri rozdiele o viac ako 20 % platba sa neposkytne.
(5) Na poskytnutie platieb podľa § 2 a 3 je žiadateľ povinný plniť dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky podľa osobitného predpisu.9)
(6) Pri nedodržaní podmienok podľa odseku 5 sa