dnes je 15.4.2024

Input:

51/1988 Zb., Zákon o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe, v znení účinnom k 1.9.2019

51/1988 Zb.
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 20. apríla 1988
o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
499/1991 Zb.
1. 1. 1992
mení, 51 novelizačných bodov
154/1995 Z.z.
1. 9. 1995
mení, 31 novelizačných bodov
58/1998 Z.z.
1. 6. 1998
mení, 13 novelizačných bodov
533/2004 Z.z.
1. 11. 2004
mení, 74 novelizačných bodov
577/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení a dopĺňa 92 novelizačných bodov
292/2007 Z.z.
1. 9. 2009
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
136/2010 Z.z.
1. 6. 2010
dopĺňa § 4a, § 46a a poznámky pod čiarou
145/2010 Z.z.
1. 5. 2010
dopĺňa § 18
258/2011 Z.z.
3. 8. 2011
dopĺňa § 46b a prílohu
350/2012 Z.z.
23. 11. 2012
mení a dopĺňa § 36g
58/2014 Z.z.
1. 6. 2014
mení a dopĺňa 25 novelizačných bodov
314/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
315/2016 Z.z.
1. 2. 2017
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
315/2016 Z.z.
1. 8. 2017
dopĺňa § 4b
142/2017 Z.z.
15. 6. 2017
dopĺňa § 19
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 4a a poznámku pod čiarou
241/2019 Z.z.
1. 9. 2019
mení a dopĺňa § 4a a § 4b
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIE
§ 1
Účel zákona
(1) Účelom tohto zákona je ustanoviť podmienky vykonávania banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom najmä z hľadiska racionálneho využívania ložísk nerastov, bezpečnosti práce a prevádzky, ochrany pracovného prostredia, ako aj podmienky používania výbušnín a upraviť organizáciu a pôsobnosť orgánov štátnej banskej správy.
(2) Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na strelivo. 1a)
DRUHÁ ČASŤ
BANSKÁ ČINNOSŤ A ČINNOSŤ VYKONÁVANÁ BANSKÝM SPÔSOBOM
PRVÝ ODDIEL
Základné pojmy
§ 2
Banská činnosť
Banskou činnosťou sa podľa tohto zákona rozumie
a) ložiskový geologický prieskum vyhradených nerastov (ďalej len výhradné ložisko ), 1)
b) otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk,
c) zriaďovanie, zabezpečenie a likvidácia banských diel a lomov,
d) úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním,
e) zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v písmenách a) až d),
f) osobitné zásahy do zemskej kôry, 2)
g) likvidácia starých banských diel, 3)
h) sprístupňovanie banských diel a starých banských diel3) pre múzejné a iné účely a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave.
§ 3
Činnosť vykonávaná banským spôsobom
Činnosťou vykonávanou banským spôsobom sa podľa tohto zákona rozumie
a) dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečenie a likvidácia banských diel a lomov, ako aj vyhľadávanie a ložiskový geologický prieskum nevyhradených nerastov,
b) inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum okrem geologických prác vykonávaných za účelom získania dopĺňajúcich údajov pre dokumentáciu stavieb,
c) ťažba pieskov a štrkopieskov v korytách vodných tokov plávajúcimi strojmi vrátane úpravy a zušľachťovania týchto surovín vykonávaných v súvislosti s ich ťažbou, s výnimkou odstraňovania nánosov pieskov a štrkopieskov pri údržbe vodných tokov,
d) podzemné práce vykonávané banským spôsobom, najmä hĺbenie jám a jamíc, razenie štôlní a tunelov, ako aj iných podzemných priestorov s objemom nad 250 m3,
e) práce na zabezpečenie stability podzemných priestorov (podzemné sanačné práce),
f) práce na sprístupňovaní jaskýň a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave,
g) zemné práce vykonávané s použitím strojov a výbušnín, ak sa na jednej lokalite premiestňuje viac ako 100 000 m3 horniny,
h) strojové vŕtanie studní s dĺžkou nad 30 m a vrty s dĺžkou nad 30 m na iné účely než na práce uvedené v § 2 a v § 3 písm. a) až g),
i) čerpanie prírodných liečivých a stolových minerálnych vôd v banských dielach.
§ 3a
Organizácia
Organizáciou sa podľa tohto zákona rozumejú právnické a fyzické osoby, ktoré v rámci podnikateľskej činnosti 3a) vykonávajú banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom, prípadne inú činnosť upravenú týmto zákonom.
§ 4
Odstránenie pochybností
Pri pochybnostiach, či ide o banskú činnosť alebo či ide o činnosť vykonávanú banským spôsobom, rozhodne Slovenský banský úrad po