dnes je 15.4.2024

Input:

333/2013 Z.z., Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu z roku 2003 k Medzinárodnému dohovoru o zriadení Medzinárodného fondu na kompenzáciu škôd vzniknutých v dôsledku znečistenia ropnými látkami v znení z roku 1992 (FUND PROT 2003)

333/2013 Z.z.
Oznámenie
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. mája 2003 bol v Londýne prijatý Protokol z roku 2003 k Medzinárodnému dohovoru o zriadení Medzinárodného fondu na kompenzáciu škôd vzniknutých v dôsledku znečistenia ropnými látkami v znení z roku 1992 (FUND PROT 2003).
Národná rada Slovenskej republiky s protokolom vyslovila súhlas uznesením č. 571 z 15. mája 2013 a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o prístupe 18. júna 2013. Listina o prístupe bola 8. júla 2013 uložená u depozitára, ktorým je generálny tajomník Medzinárodnej námornej organizácie.
Slovenská republika urobila k protokolu vyhlásenie podľa rozhodnutia Rady 2004/246/ES z 2. marca 2004:
„Pristúpenie sa uskutočňuje v súlade s rozhodnutím Rady Európskej únie 2004/246/ES z 2. marca 2004, ktoré splnomocňuje členské štáty v záujme Európskeho spoločenstva podpísať alebo ratifikovať Protokol 2003 k Medzinárodnému dohovoru z roku 1992 o zriadení Medzinárodného fondu na kompenzáciu škôd vzniknutých v dôsledku znečistenia ropnými látkami (FUND PROT 2003) alebo k nemu pristúpiť a ktoré splnomocňuje v záujme Európskeho spoločenstva Rakúsko a Luxembursko, aby pristúpili k východiskovým dokumentom v znení rozhodnutia Rady 2004/664/ES z 24. septembra 2004 (Ú. v. EÚ L 78/22, 16. 03. 2004).”.
Protokol nadobudol platnosť 3. marca 2005 v súlade s článkom 21 ods. 1.
Pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 8. júla 2014 v súlade s článkom 21 ods. 3.
K oznámeniu č. 333/2013 Z.z.
PROTOKOL Z ROKU 2003 K MEDZINÁRODNÉMU DOHOVORU O ZRIADENÍ MEDZINÁRODNÉHO FONDU NA KOMPENZÁCIU ŠKÔD VZNIKNUTÝCH V DÔSLEDKU ZNEČISTENIA ROPNÝMI LÁTKAMI, 1992 (FUND PROT 2003)
ZMLUVNÉ ŠTÁTY TOHTO PROTOKOLU,
MAJÚC NA PAMÄTI Medzinárodný dohovor z roku 1992 o občianskej zodpovednosti za znečistenie ropnými látkami (ďalej len „Dohovor o zodpovednosti z roku 1992”),
PO ZVÁŽENÍ Medzinárodného dohovoru z roku 1992 o zriadení Medzinárodného fondu na kompenzáciu škôd vzniknutých v dôsledku znečistenia ropnými látkami (ďalej len „Dohovor o fonde z roku 1992”),
POTVRDZUJÚC dôležitosť udržiavania funkčnosti medzinárodného systému zodpovednosti za škody vzniknuté v dôsledku znečistenia ropnými látkami a kompenzácií týchto škôd,
BERÚC NA VEDOMIE, že maximálna kompenzácia priznaná Dohovorom o fonde z roku 1992 by v niektorých prípadoch nemusela stačiť na uspokojenie potrieb kompenzácie v niektorých zmluvných štátoch tohto dohovoru,
UZNÁVAJÚC, že niekoľko zmluvných štátov Dohovoru o zodpovednosti z roku 1992 a Dohovoru o fonde z roku 1992 považuje za potrebné dať súrne k dispozícii ďalšie finančné prostriedky na kompenzáciu formou vytvorenia doplnkového systému, ku ktorému môžu štáty pristúpiť, ak si to želajú,