dnes je 23.2.2024

Input:

147/2017 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov

147/2017 Z.z.
ZÁKON
z 10. mája 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 258/2011 Z.z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 258/2011 Z.z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 písm. n) sa za slovo „akumulovať” vkladajú slová „a úplne a trvalo izolovať”.
2. § 3 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Ukladanie oxidu uhličitého nie je dovolené v úložisku, ktorého úložný komplex presahuje územie členských štátov Európskej únie, ich výhradných hospodárskych zón a ich kontinentálne šelfy.5a”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

5aDohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 242/1996 Z.z.).”.
3. V § 4 ods. 1 písm. b) sa slová „úložiska a úložného komplexu” nahrádzajú slovami „úložiska, úložného komplexu a okolitej oblasti”.
4. V § 4 ods. 2 písmeno f) znie:
„f) záverečné stanovisko z posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny podľa osobitného predpisu,3alebo rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní podľa osobitného predpisu,3a”.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3 a 3a znejú:

3§ 37 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


3a§ 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z.z. v znení zákona č. 314/2014 Z.z.”.
5. § 6 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Od začatia konania o vydanie povolenia na ukladanie až do jeho právoplatného ukončenia nesmie byť v úložnom komplexe určené nové prieskumné územie pre vybrané geologické práce podľa osobitného predpisu.8a”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

8a§ 23 ods. 11 písm. c) zákona č. 569/2007 Z.z. v znení zákona č. 147/2017 Z.z.”.
6. V § 8 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Vydaniu tohto povolenia predchádza zisťovacie konanie a vydanie záverečného stanoviska podľa osobitného predpisu.8b”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8b znie:

8b§ 29 a 37 zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.”.
7. V § 10 odsek 1 znie:
„(1) Prevádzkovateľ je povinný vykonávať monitorovanie úložiska, súvisiacich povrchových a vtláčacích zariadení, úložného komplexu, a tam, kde je to možné, aj mraku oxidu uhličitého, a kde je to vhodné, aj okolitej oblasti na účely
a) porovnania skutočného a modelového správania oxidu uhličitého a formačnej vody v úložisku,
b) zisťovania významných nedostatkov,
c) zisťovania migrácie oxidu uhličitého,
d) zisťovania úniku oxidu uhličitého,
e) zisťovania významných nepriaznivých účinkov na životné prostredie a jeho zložky,13vrátane pitnej vody, obyvateľov a používateľov okolitej biosféry,
f) posudzovania účinnosti nápravných