dnes je 29.2.2024

Input:

159/2010 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 131/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy a celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 203/2008 Z.z.

159/2010 Z.z.
[zrušené nepriamo č. 414/2012 Z.z.]
Vyhláška
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 23. marca 2010,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 131/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy a celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 203/2008 Z.z.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 2 písm. a) zákona č. 572/2004 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 131/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy a celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 203/2008 Z.z. sa mení takto:
1. V § 2 prvá veta znie: „Celkové množstvo kvót oxidov síry vyjadrených ako oxid siričitý v tonách na roky 2011 a 2012 je uvedené v prílohe č. 1.”.
2. Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1 k vyhláške č. 131/2006 Z.z.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. apríla 2010.
 
Jozef Medveď v. r.