dnes je 23.2.2024

Input:

148/2017 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

148/2017 Z.z.
ZÁKON
z 10. mája 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 484/2013 Z.z., zákona č. 58/2014 Z.z., zákona č. 79/2015 Z.z. a zákona č. 262/2015 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 písm. d) druhom bode sa nad slovom „prevádzkovateľ” vypúšťa odkaz 6 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 6.
2. V § 2 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g) a h), ktoré znejú:
„g) prevádzkovateľ je fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá úplne alebo čiastočne prevádzkuje alebo riadi prevádzku, spaľovacie zariadenie, spaľovňu odpadov alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov,
h) stavebník je osoba, ktorá zodpovedá za stavebnú činnosť s cieľom vybudovať prevádzku na činnosť podľa prílohy č. 1 alebo s cieľom zmeniť stavbu; stavebník môže byť súčasne prevádzkovateľom.”.
Doterajšie písmená g) až p) sa označujú ako písmená i) až r).
3. V § 3 ods. 3 písm. b) treťom bode sa vypúšťajú slová „a na jej uvedenie do prevádzky”.
4. V § 3 odsek 4 znie:
„(4) Ak ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré vyžaduje konanie podľa § 60 až 74 a § 86 až 88 stavebného zákona, Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia”) má v integrovanom povoľovaní pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu podľa § 120 stavebného zákona okrem pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia.”.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22 a 23 sa vypúšťajú.
5. V § 6 sa vypúšťa odsek 2.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
6. V § 7 ods. 1 písm. j) sa za slová „oxidu uhličitého” vkladajú slová „a jeho vtláčanie”.
7. V § 7 sa odsek 1 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r) označenie stavebníka, ak je inou osobou ako prevádzkovateľ.”.
8. V § 8 ods. 3 písm. d) sa na začiatok vkladá slovo „o”.
9. V § 9 ods. 2 a § 10 písm. c) sa slová „§ 11 ods. 3 písm. d)” nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 5 písm. d)”.
10. V § 9 sa odsek 4 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) ministerstvo vo veci určenia odchylných hodnôt z emisných limitov podľa § 22 ods. 6.”.
11. V § 11 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Inšpekcia overí úplnosť žiadosti do 60 dní od jej doručenia.”.
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.
12. V § 11 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:
„(7) Ak inšpekcia v priebehu konania zistí, že nemožno v konaní pokračovať, vyzve prevádzkovateľa na doplnenie podkladov, pričom inšpekcia určí po konzultácii s prevádzkovateľom alebo stavebníkom primeranú lehotu na doplnenie podkladov.
(8) Prevádzkovateľ podá žiadosť o zmenu integrovaného povolenia v lehote piatich mesiacov pred uplynutím lehoty platnosti povolenia. Ak sa konanie o zmenu integrovaného povolenia neskončí do piatich mesiacov bez zavinenia