dnes je 14.4.2024

Input:

198/2015 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

198/2015 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 28. júla 2015,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 3 zákona č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
Oznámenie [k § 5 zákona]
Oznámenie obsahuje náležitosti uvedené na vzore oznámenia, ktorý je uvedený v prílohe č. 1.
Posúdenie rizika [k § 6 zákona]
§ 2
(1) Posúdenie rizika sa vykonáva na účely
a) vypracovania programu prevencie a zavedenia bezpečnostného riadiaceho systému podľa § 7 zákona,
b) vypracovania a využívania bezpečnostnej správy podľa § 8 zákona,
c) vypracovania vnútorného havarijného plánu podľa § 10 zákona a podkladov na vypracovanie plánu ochrany obyvateľstva podľa § 11 zákona,
d) informovania verejnosti podľa § 15 zákona,
e) výkonu štátneho dozoru a koordinácie kontrolnej činnosti podľa § 24 zákona.
(2) Formu, spôsob a rozsah použitia výsledkov posúdenia rizika prevádzkovateľ určí s prihliadnutím na konkrétne podmienky v podniku a v jeho okolí.
(3) Postup posúdenia rizika zahŕňa
a) identifikáciu a lokalizáciu iniciátorov a zdrojov rizika závažnej priemyselnej havárie,
b) identifikáciu možných iniciačných udalostí a prechodových javov a procesov, ktoré môžu viesť k vzniku a rozvoju závažnej priemyselnej havárie,
c) určenie možných vplyvov ľudského činiteľa na udalosti a procesy podľa písmena b),
d) identifikáciu a zhodnotenie technických, administratívnych, personálnych a organizačných opatrení a zábran určených na zabránenie, obmedzenie alebo potlačenie vzniku a rozvoja iniciačných udalostí, javov a procesov podľa písmena b),
e) odhad pravdepodobnosti alebo frekvencie vzniku závažnej priemyselnej havárie na základe
1. odhadu pravdepodobnosti vzniku iniciačných udalostí, javov a procesov podľa písmena b) s prihliadnutím na možné vplyvy podľa písmena c) a
2. zohľadnenia účinnosti a spoľahlivosti opatrení a zábran podľa písmena d),
f) odhad rozsahu a závažnosti možných následkov závažnej priemyselnej havárie spôsobených jednotlivými zdrojmi rizika, vrátane prípadných interakcií medzi nimi, na život a zdravie ľudí, životné prostredie a majetok v rámci podniku a v jeho okolí,
g) analýzu rizika závažných priemyselných havárií pre život a zdravie ľudí, životné prostredie a majetok,
h) hodnotenie rizika, ktorého výsledkom sú scenáre reprezentatívnych druhov závažných priemyselných havárií a súbory scenárov pre jednotlivé reprezentatívne druhy závažných priemyselných havárií (ďalej len „scenár”) so zakreslením zón ohrozenia tepelnými, tlakovými a toxickými účinkami závažných priemyselných havárií a posúdenie prijateľnosti rizika závažných priemyselných havárií.
§ 3
(1) Pri analýze rizika závažných priemyselných havárií (ďalej len „analýza rizika”) sa vychádza zo známych a overených metód hodnotenia