dnes je 14.4.2024

Input:

2/2014 Z.z., Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o jedlom obilí a mlynských výrobkoch z obilia

2/2014 Z.z.
Vyhláška
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 19. decembra 2013
o jedlom obilí a mlynských výrobkoch z obilia
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1) Táto vyhláška upravuje podrobnosti o požiadavkách na výrobu, umiestňovanie jedlého obilia a mlynských výrobkov z obilia na trh a na manipuláciu s nimi.
(2) Táto vyhláška sa nevzťahuje na obilie určené na výrobu múky, škrobu, lepku, sladu, liehu a liehovín a na kŕmne obilie a osivá obilnín.
§ 2
Dovolená chyba
(1) Dovolená záporná chyba spotrebiteľského balenia1) jedlého obilia a mlynského výrobku z obilia, ktorý nie je označený symbolom „e”,2) pri jeho balení u výrobcu alebo v baliarni je najviac 1,5 %.
(2) Dovolená záporná chyba spotrebiteľského balenia jedlého obilia a mlynského výrobku z obilia, do konca minimálnej trvanlivosti výrobkov, pri ich skladovaní a po ich umiestnení na trh je uvedená v prílohe č. 1.
§ 3
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a) jedlým obilím vyzreté zrná obilnín, ktoré sú po vymlátení a ďalších úpravách vhodné na priamu ľudskú spotrebu,
b) cudzím pachom jedlého obilia neprirodzený pach obilia, ktorý obmedzuje jeho použiteľnosť napríklad: hnilobný pach, rozkladný pach, plesňový pach, kvasný pach, zatuchnutý pach, pach po chemickom ošetrení; rozlišuje sa slabý stupeň, stredný stupeň a silný stupeň cudzieho pachu obilia,
c) klíčivosťou jedlého obilia podiel počtu zŕn schopných vytvoriť morfologické znaky klíčenia v určenom čase za podmienok predpísaných príslušnou metódou k celkovému počtu zŕn,
d) nečistotami nežiaduce zložky v príslušnom druhu obilia; medzi nečistoty patria
1. zlomky zŕn, ktorými sa rozumejú všetky mechanicky poškodené zrná, bez ohľadu na veľkosť poškodenia zrna, ktorých jadro (endosperm) je čiastočne odkryté, zrná poškodené pri mlátení a zrná bez klíčkov,
2. zrnové nečistoty
2.1. scvrknuté zrná, ktorými sa rozumejú zrná, ktoré po odstránení všetkých nežiaducich zložiek nečistôt prepadnú sitom s pozdĺžnymi otvormi určenej šírky, ako sú zrná poškodené mrazom a nedozreté (zelené) zrná,
2.2. zrná iných obilnín,
2.3. zrná poškodené škodcami, ktorými sa rozumejú zrná vyžraté škodcami alebo zrná napadnuté hmyzom,
2.4. zrná poškodené teplom, ktorými sa rozumejú zrná poškodené sušením vykazujúce zrejmú zmenu farby obalu (oplodia) s neporušeným jadrom (endospermom),
2.5. zrná so zmenenou farbou obalu klíčka do hneda až hnedo-čierna, klíček však neklíči,
3. škvrnité zrná sfarbené do hneda až do hnedo-čierna na inom mieste ako na klíčku; medzi škvrnité zrná sa zaraďujú aj fuzariózne zrná, ktoré majú osemenie napadnuté hubou Fusarium mycelium, sú mierne scvrknuté, vráskovité, majú nepravidelné škvrny ružové alebo biele s nejasne ohraničeným okrajom,
4. naklíčené zrná, ktoré majú zreteľné zmeny uľahčujúce odlíšenie klíčiaceho zrna od ostatného zrna a na ktorých je viditeľný korienok alebo klíček,
5. ostatné nežiaduce zložky