dnes je 14.4.2024

Input:

484/2013 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

484/2013 Z.z.
Zákon
z 28. novembra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z.z., zákona č. 96/2002 Z.z., zákona č. 261/2002 Z.z., zákona č. 393/2002 Z.z., zákona č. 529/2002 Z.z., zákona č. 188/2003 Z.z., zákona č. 245/2003 Z.z., zákona č. 525/2003 Z.z., zákona č. 24/2004 Z.z., zákona č. 443/2004 Z.z., zákona č. 587/2004 Z.z., zákona č. 733/2004 Z.z., zákona č. 479/2005 Z.z., zákona č. 532/2005 Z.z., zákona č. 571/2005 Z.z., zákona č. 127/2006 Z.z., zákona č. 514/2008 Z.z., zákona č. 515/2008 Z.z., zákona č. 519/2008 Z.z., zákona č. 160/2009 Z.z., zákona č. 386/2009 Z.z., zákona č. 119/2010 Z.z., zákona č. 145/2010 Z.z., zákona č. 258/2011 Z.z., zákona č. 343/2012 Z.z., zákona č. 180/2013 Z.z., zákona č. 290/2013 Z.z., zákona č. 346/2013 Z.z. a zákona č. 388/2013 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 odsek 15 znie:
„(15) Zariadenie na zber odpadov je miesto, v ktorom sa vykonáva zber odpadov, ohraničené plotom alebo priestor, v ktorom sa vykonáva zber odpadov, nachádzajúci sa v stavbe;10atakým zariadením nie je miesto na ukladanie odpadov podľa § 39, miesto spätného odberu elektroodpadu podľa § 54a ods. 17, zberné miesto podľa § 48a ods. 20 a miesto spätného odberu podľa § 48a ods. 21.”.
2. V § 6 ods. 2 sa slová „údajov podľa § 5 ods. 4” nahrádzajú slovami „ustanovených údajov [§ 68 ods. 3 písm. a)]”.
3. V § 6 ods. 3 sa slová „údaje podľa § 5 ods. 5” nahrádzajú slovami „ustanovené údaje [§ 68 ods. 3 písm. a)]”.
4. V § 6 ods. 5 sa slová „ods. 2” nahrádzajú slovami „ods. 5”.
5. V § 8 ods. 3 písm. a) sa slová „§ 48a až 48f” nahrádzajú slovami „§48a až 48i”.
6. V § 8 ods. 3 písm. d) sa slová „§ 54a” nahrádzajú slovami „§ 54a až 54i”.
7. V § 19 ods. 1 písm. l) sa slová „§ 73” nahrádzajú slovami „§ 79 ods. 3”.
8. V § 19 ods. 2 na konci sa pripájajú tieto vety: „Uvedené neplatí, ak pôvodca alebo držiteľ odpadu odovzdá odpad subjektu, ktorý je oprávnený k jeho prevzatiu v zmysle tohto zákona (§ 7, 8 a 15). Subjekt, ktorému bol odpad odovzdaný, sa stane zodpovedným za odpad a vzťahujú sa na neho všetky povinnosti držiteľa odpadu ustanovené v § 19.”.
9. V § 19 ods. 11 úvodnej vete sa slová „v odseku 3” nahrádzajú slovami „v odseku 4”.
10. V § 19 ods. 12 sa slová „podľa odseku 10” nahrádzajú slovami „podľa odseku 11”.
11. V § 19 ods. 14 sa slová „v odseku 3” nahrádzajú slovami „v odseku 4”.
12. V § 19 ods. 15 sa slová „v odseku 3” nahrádzajú slovami „v odseku 4”.
13. V § 20 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).
14. V § 21 ods. 1 sa vypúšťa písmeno j).
Doterajšie písmená k) až n) sa označujú ako písmená j) až m).
15. V § 39 ods. 6 sa za slovo „kuchyne48f” vkladá čiarka a slová „použitých batérií a akumulátorov, ktoré sú komunálnym odpadom,”.
16. V § 39 ods. 9 sa za slová „z domácností (§ 54a ods. 4)” vkladá čiarka a slová