dnes je 24.2.2024

Input:

51/2018 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

51/2018 Z.z.
ZÁKON
z 1. februára 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z.z., zákona č. 230/2005 Z.z., zákona č. 479/2005 Z.z., zákona č. 532/2005 Z.z., zákona č. 359/2007 Z.z., zákona č. 514/2008 Z.z., zákona č. 515/2008 Z.z., zákona č. 384/2009 Z.z., zákona č. 134/2010 Z.z., zákona č. 556/2010 Z.z., zákona č. 258/2011 Z.z., zákona č. 408/2011 Z.z., zákona č. 306/2012 Z.z., zákona č. 180/2013 Z.z., zákona č. 35/2014 Z.z., zákona č. 409/2014 Z.z., zákona č. 262/2015 Z.z., zákona č. 303/2016 Z.z. a zákona č. 277/2017 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 3 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Za vnútorné vody sa nepovažujú vody odvádzané verejnou kanalizáciou.”.
2. V § 6 ods. 6 sa slová „písm. c) a d)” nahrádzajú slovami „písm. c)”.
3. § 16 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má záujem realizovať trvalo udržateľné rozvojové činnosti človeka alebo ich zmeny, zmeny fyzikálnych vlastností útvaru povrchovej vody alebo zmeny úrovne hladiny útvarov podzemnej vody (ďalej len „navrhovaná činnosť”) je pred podaním návrhu na začatie konania o povolení navrhovanej činnosti povinná postupovať podľa § 16a.”.
4. Za § 16 sa vkladajú § 16a až 16c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠16a
Navrhovaná činnosť
(1) Pred podaním návrhu na začatie konania o povolení navrhovanej činnosti požiada fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej len „žiadateľ”) orgán štátnej vodnej správy o vydanie rozhodnutia, či ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b).
(2) Žiadateľ k žiadosti o vydanie rozhodnutia podľa odseku 1 priloží projektovú dokumentáciu k navrhovanej činnosti.
(3) Orgán štátnej vodnej správy písomne požiada do siedmich dní od doručenia žiadosti poverenú osobu o vydanie odborného stanoviska a konanie podľa odseku 1 preruší. Poverená osoba vydá odborné stanovisko do 30 dní alebo v osobitne zložitých prípadoch do 60 dní od doručenia žiadosti orgánu štátnej vodnej správy.
(4) Odborné stanovisko je podkladom pre rozhodnutie podľa odseku 1. Súčasťou odborného stanoviska sú aj údaje, ktoré sú podkladom pre jeho vypracovanie.
(5) Predmetom odborného stanoviska je určenie, či pri realizácii navrhovanej činnosti môže dôjsť k:
a) neúspechu pri dosahovaní dobrého stavu podzemnej vody,
b) neúspechu pri dosahovaní dobrého ekologického stavu,
c) neúspechu pri dosahovaní dobrého ekologického potenciálu,
d) neúspechu pri predchádzaní zhoršenia stavu útvaru povrchovej vody alebo podzemnej vody a
e) zhoršeniu stavu útvaru povrchovej vody z veľmi dobrého stavu na dobrý