dnes je 17.4.2024

Input:

126/2014 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 270/2010 Z. z. o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky

126/2014 Z.z.
[zrušené nepriamo č. 167/2015 Z.z.]
Nariadenie vlády
Slovenskej republiky
z 30. apríla 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 270/2010 Z.z. o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. l) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 607/2004 Z.z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 270/2010 Z.z. o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 ods. 3 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo v inom časovom intervale, ak je to opodstatnené na základe technických poznatkov a odborných skúseností”.
2. V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa citácia „Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 221/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zisťovaní výskytu a hodnotení stavu povrchových vôd a podzemných vôd, o ich monitorovaní, vedení evidencie o vodách a o vodnej bilancii” nahrádza citáciou „Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 418/2010 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona”.
3. V poznámke pod čiarou k odkazu 13 sa citácia „§ 18 zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 572/2004 Z.z.” nahrádza citáciou „§ 21 zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov”.
4. V § 4 odsek 1 znie:
„(1) Súpis emisií, vypúšťaní a únikov prioritných látok a znečisťujúcich látok uvedených v prílohe č. 1 časti A (ďalej len „súpis”) pre každé správne územie povodia14alebo časť správneho územia povodia, ktoré sa nachádza na území Slovenskej republiky, vypracuje právnická osoba poverená ministerstvom a správca vodohospodársky významných vodných tokov na základe informácií uvedených v Národnom registri uvoľňovania znečisťujúcich látok a prenosov mimo lokality prevádzkarne,15údajov zhromaždených pri preskúmavaní vplyvov ľudskej činnosti na stav vôd,15ainformácií získaných prostredníctvom programov monitorovania vôd15ba ďalších dostupných údajov. Právnická osoba poverená ministerstvom a správca vodohospodársky významných vodných tokov doplnia súpis mapovým zobrazením, ak existuje a ak je to potrebné, doplnia ho o koncentrácie v sedimente a v živom organizme.”.
Poznámky pod čiarou k odkazom 15 až 15b znejú:

15§ 5 zákona č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. § 6 ods. 6 zákona č. 364/2004 Z.z.


15a§ 5 ods. 4 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo 16. septembra 2010 č. 2/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vymedzení správneho územia povodia, environmentálnych cieľoch,