dnes je 14.4.2024

Input:

30/2013 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

30/2013 Z.z.
Zákon
z 29. januára 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 492/2010 Z.z., zákona č. 558/2010 Z.z., zákona č. 136/2011 Z.z., zákona č. 189/2012 Z.z. a zákona č. 373/2012 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 ods. 3 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza slovom „a” a pripájajú sa tieto slová: „spotreba elektriny v stavebnej časti zariadenia na výrobu elektriny, technologickej časti zariadenia na výrobu elektriny a v pomocných prevádzkach výrobcu elektriny na účely výroby elektriny v mieste umiestnenia zariadenia výrobcu elektriny,”.
2. V § 2 ods. 3 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „ktorým je štítkový údaj zariadenia uvedený výrobcom zariadenia na výrobu elektriny; pri zariadení výrobcu elektriny využívajúceho ako zdroj slnečnú energiu je celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny súčet jednotkových výkonov fotovoltických panelov zariadenia,”.
3. V § 2 ods. 3 písm. e) sa za slová „na základe” vkladá slovo „právoplatného” a za slovo „povolené” sa vkladá slovo „trvalé”.
4. V § 2 ods. 3 písm. g) sa za slovo „sústave” vkladajú slová „a je trvalo preukázateľne oddelený od distribučnej sústavy”.
5. V § 2 sa odsek 3 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j) časom uvedenia zariadenia na výrobu biometánu do prevádzky dátum, keď bolo na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia3povolené trvalé užívanie zariadenia na výrobu biometánu.”.
6. V § 3 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „priamo alebo prostredníctvom miestnej distribučnej sústavy7”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.
7. V § 3 ods. 4 písm. f) sa vypúšťajú slová „ak podiel tepla dodaného na technologické účely je najviac 40 % z využiteľného tepla,”.
8. V § 3 ods. 5 sa číslo „100” nahrádza číslom „30”.
9. V § 3 odsek 6 znie:
„(6) Podpora podľa odseku 1 písm. b), c) a d) sa vzťahuje na zariadenia výrobcu elektriny po dobu 15 rokov od času uvedenia zariadenia do prevádzky alebo od roku rekonštrukcie alebo modernizácie9technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny. Podpora podľa odseku 1 písm. b) a d) sa vzťahuje na zariadenia výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW po celú dobu životnosti zariadenia výrobcu elektriny.”.
10. V § 3 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:
„(7) Rekonštrukcia alebo modernizácia technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny musí zabezpečiť technologické zhodnotenie zariadenia spočívajúce najmä v preukázateľnom zvýšení účinnosti, zvýšení inštalovaného výkonu, znížení vlastnej spotreby energie alebo znížení strát a nákladov na výrobu elektriny, ktoré výrobca preukáže znaleckým posudkom.
(8) Ak náklady na rekonštrukciu alebo modernizáciu technologickej