dnes je 24.2.2024

Input:

118/2013 Z.z., Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 501/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o produkcii lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzaní na trh

118/2013 Z.z.
Vyhláška
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 13. mája 2013,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 501/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o produkcii lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzaní na trh
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 30 zákona č. 138/2010 Z.z. o lesnom reprodukčnom materiáli ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 501/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o produkcii lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzaní na trh sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 12 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak je hranica uznaného lesného porastu totožná s hranicou jednotky priestorového rozdelenia lesa vyznačenou podľa osobitného predpisu,8auznaný lesný porast sa v teréne neoznačuje.”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

8a§ 27 vyhlášky č. 453/2006 Z.z.”.
2. V § 12 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6) Na označenie semenného zdroja uznaného na viac ako jeden rok sa ustanovenia odsekov 1 až 5 použijú primerane.”.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.
3. V § 12 ods. 7 sa bodka nahrádza bodkočiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „pri semennom zdroji osoba, na ktorej podnet bol semenný zdroj uznaný.”.
4. V § 16 odsek 11 znie:
„(11) Pri obnove lesa a zalesňovaní sa lesný reprodukčný materiál
a) drevín uvedených v § 16 ods. 2 v semenárskych oblastiach používa na území s tým istým lesným vegetačným stupňom11alebo o stupeň vyšším lesným vegetačným stupňom, ako je výškový pôvod lesného reprodukčného materiálu; za výškový pôvod lesného reprodukčného materiálu sa považuje lesný vegetačný stupeň, v ktorom má pôvod uznaný zdroj lesného reprodukčného materiálu, z ktorého je lesný reprodukčný materiál použitý na obnovu lesa a zalesňovanie získaný alebo dopestovaný,
b) drevín uvedených v § 16 ods. 2 v semenárskych oblastiach používa na území s lesným vegetačným stupňom o dva stupne vyšším lesným vegetačným stupňom, ako je výškový pôvod lesného reprodukčného materiálu, len so súhlasom centra,
c) drevín uvedených v § 16 ods. 2 mimo semenárskych oblastí a ostatných drevín používa na území s tým istým lesným vegetačným stupňom, ako je výškový pôvod lesného reprodukčného materiálu, alebo najviac o dva stupne vyšším lesným vegetačným stupňom,
d) s výškovým pôvodom v druhom lesnom vegetačnom stupni používa aj na území s prvým lesným vegetačným stupňom.”.
5. V § 20 ods. 5 písmeno b) znie:
„b) sadbovom materiáli do 15. októbra kalendárneho roka; v oznámení sa uvedie stav k 30. septembru kalendárneho roka vrátane sadbového materiálu, ktorý bol dopestovaný a uvedený na trh pred 30. septembrom kalendárneho roka a nebol uvedený v oznámení o produkcii za predchádzajúci kalendárny rok.”.
6. V prílohe č. 25 časti B sa