dnes je 24.2.2024

Input:

209/2013 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody

209/2013 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 20. júna 2013,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 9 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „za obdobie jedného roka”.
2. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1§ 5 písm. c) a § 8 zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z.z.”.
3. V § 3 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto vety: „Na určenie množstva vody prostredníctvom smerných čísel spotreby vody odberateľ predkladá na uzavretie zmluvy o dodávke vody informácie potrebné na tento výpočet. Určenie množstva vody prostredníctvom smerných čísel spotreby vody sa aktualizuje, ak sa zmení spôsob tohto určovania alebo sa zmenia údaje poskytnuté odberateľom, ktoré sú potrebné na ich určenie, a to odo dňa oznámenia týchto zmien odberateľom vlastníkovi verejného vodovodu alebo prevádzkovateľovi verejného vodovodu.”.
4. V § 3 odseky 10 a 11 znejú:
„(10) Ak sa množstvo vody dodanej verejným vodovodom určuje smernými číslami spotreby vody a ak je obdobie odberu vody z verejného vodovodu kratšie ako obdobie jedného roka alebo ak odberateľ vody na základe písomnej žiadosti podanej počas kalendárneho roka, v ktorom mu vznikol nárok na pomernú časť zo smerných čísel spotreby vody, hodnoverne preukáže, že sa dlhodobo nezdržiaval v mieste trvalého bydliska minimálne počas 90 dní za rok, určí sa odobrané množstvo vody pomernou časťou zo smerných čísel spotreby vody.
(11) Smerné čísla spotreby vody možno použiť aj na určenie časti množstva odobranej vody odberateľom alebo konečným spotrebiteľom na účely dohodnuté v zmluve o dodávke vody.”.
5. V § 4 odsek 5 znie:
„(5) Za určujúce miesto merania množstva odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie sa považuje ten priečny profil kanalizačnej prípojky, ktorým preteká všetka odpadová voda odvádzaná kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie, ak sa prevádzkovateľ verejnej kanalizácie a