dnes je 15.4.2024

Input:

313/2010 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predbežnom hodnotení povodňového rizika a o jeho prehodnocovaní a aktualizovaní

313/2010 Z.z.
Vyhláška
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 22. júna 2010,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predbežnom hodnotení povodňového rizika a o jeho prehodnocovaní a aktualizovaní
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 50 ods. 2 písm. a) zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
Podklady na predbežné hodnotenie povodňového rizika
Podkladmi na vypracovanie predbežného hodnotenia povodňového rizika sú
a) súhrnné správy o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach vrátane informácií o vyhlásení stupňov povodňovej aktivity a príčinách ich vyhlásenia,
b) priebežné správy o povodňovej situácii,
c) záznamy pozorovaní vodných stavov vo vodočetných staniciach a záznamy pozorovaní vodných stavov a vyhodnotené prietoky vo vodomerných staniciach,
d) merania zrážok v zrážkomerných staniciach a údaje o vodnej hodnote snehu v obdobiach pred povodňami a počas povodní,
e) povodňové plány,
f) Vodný plán Slovenska a plány manažmentu povodí,
g) záverečné správy skončených vedecko-technických projektov, výskumných úloh, štúdií a hydrogeologických výskumov a prieskumov,
h) regionálne scenáre klimatickej zmeny pre Slovensko a národné správy Slovenskej republiky o zmene klímy,
i) projekty pozemkových úprav,
j) územné plány regiónov, obcí a zón,
k) programy starostlivosti o lesy,
l) materiály a dokumenty podľa § 5 ods. 2 zákona,
m) dokumentácia výpočtov prielomových vĺn z vodných stavieb I. a II. kategórie a faktory rizík ohrozenia obyvateľstva,
n) iné materiály a dokumenty, ktoré môžu prispieť k objektivizácii predbežného hodnotenia povodňového rizika, jeho prehodnoteniu a aktualizácii.
§ 2
Potenciálne významné povodňové riziko
(1) Povodňové riziko sa považuje za potenciálne významné v geografických oblastiach, v ktorých povodeň v minulosti ohrozila zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo alebo hospodársku činnosť.
(2) Povodňové riziko v neobývaných alebo v riedko obývaných oblastiach, v oblastiach s obmedzenou hospodárskou činnosťou alebo s ekologickou hodnotou sa považuje za nevýznamné.
§ 3
Pravdepodobný výskyt potenciálne významného povodňového rizika
Pravdepodobný výskyt potenciálne významného povodňové rizika sa predpokladá v geografických oblastiach, o ktorých je z dostupných materiálov a dokumentov známe, že
a) sa v predpokladanom rozsahu záplavy spôsobenej povodňou so strednou pravdepodobnosťou výskytu podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona nachádzajú
1. bytové domy a ostatné budovy na bývanie,
2. nemocnice, zdravotnícke a sociálne zariadenia,
3. budovy pre školstvo, vzdelávanie, výskum, administratívu, správu, riadenie, obchod, služby, kultúru, múzeá, knižnice, galérie,
4. nápravné zariadenia a vojenské objekty,
5. priemyselné budovy, poľnohospodárske budovy, hangáre, depá, garáže, sklady, nádrže a silá regionálneho a väčšieho významu,
6. inžinierske stavby regionálneho a väčšieho významu,
7. pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny,1)
8. areály s hospodárskymi činnosťami, v ktorých môže pri zaplavení