dnes je 29.2.2024

Input:

263/2010 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov

263/2010 Z.z.
[zrušené nepriamo č. 310/2013 Z.z.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 28. mája 2010,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 3 písm. a), f), h), n), w, x) a y) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení vyhlášky č. 509/2002 Z.z., vyhlášky č. 128/2004 Z.z., vyhlášky č. 599/2005 Z.z. a vyhlášky č. 301/2008 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 17 ods. 1 sa slová „na účel ďalšieho nakladania s nimi” nahrádzajú slovami „s cieľom zmenšiť ich objem alebo zredukovať nebezpečné vlastnosti, uľahčiť manipuláciu s nimi alebo zlepšiť možnosti ich zhodnotenia”.
2. V § 32 ods. 5 písmeno b) znie:
„b)  stabilizované nereakčné nebezpečné odpady, ktorých hraničné koncentrácie látok nesmú presiahnuť limitné hodnoty ukazovateľov pre triedu skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, uvedené v prílohe č. 11b; nesmú sa však ukladať spolu s biologicky rozložiteľným odpadom, ktorý nie je nebezpečný, pričom metódy analýz a skúšok odpadov sú uvedené v prílohe č. 11c.”.
3. V § 32 ods. 7 sa na konci vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová „ak jeho úprava nie je technicky možná”.
4. Za prílohu č. 11a sa vkladajú prílohy č. 11b a 11c, ktoré znejú:
„Príloha č. 11b k vyhláške č. 283/2001 Z.z.
Príloha č. 11c k vyhláške č. 283/2001 Z.z.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2010.
 
Jozef Medveď v. r.