dnes je 15.4.2024

Input:

128/2015 Z.z., Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.7.2016

128/2015 Z.z.
ZÁKON
zo 6. mája 2015
o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa § 21 a § 28a
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon ustanovuje podmienky a postup pri prevencii závažných priemyselných havárií v podnikoch s prítomnosťou nebezpečnej látky a na obmedzovanie ich následkov na zdravie ľudí, životné prostredie a majetok.
(2) Tento zákon sa vzťahuje na
a) podniky uvedené v § 3,
b) uskladňovanie plynu v prírodnej horninovej štruktúre a v podzemnom priestore,1)
c) chemický alebo tepelný proces2) alebo ich kombináciu a s tým súvisiace skladovanie, pri ktorom je prítomná nebezpečná látka,
d) úložisko odpadu z ťažobného priemyslu podľa osobitného predpisu3) s prítomnosťou nebezpečných látok.
(3) Tento zákon sa nevzťahuje na
a) vojenský objekt, zariadenie alebo skladovacie zariadenie zriadené ako stavby na obranu a bezpečnosť štátu4) , nachádzajúce sa vo vojenskom obvode,5) v priestore a zariadení ozbrojených síl Slovenskej republiky, Vojenskej polície, Vojenského spravodajstva alebo v priestore právnickej osoby v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky,
b) nebezpečenstvo, ktoré má pôvod v ionizujúcom žiarení,6)
c) prepravu nebezpečnej látky a s ňou priamo súvisiace dočasné skladovanie na ceste, železnici, vnútrozemských vodných cestách, leteckou dopravou vrátane nakládky, vykládky a dopravy do iného prostriedku prepravy a z iného prostriedku prepravy v doku, prístavnej hrádzi alebo na zoraďovacom nádraží mimo podniku,7)
d) prepravu nebezpečnej látky v potrubí vrátane prečerpávacej stanice mimo podniku,8)
e) využitie nerastov vrátane ich prieskumu, ťažby a úpravy v baniach a lomoch, aj pomocou vrtov9) s výnimkou odseku 2 písm. c),
f) ťažbu a využitie nerastov vrátane uhľovodíkov na mori,
g) uskladňovanie plynu v podzemnom zásobníku na mori vrátane špecializovaného zásobníka a úložiska, kde sa tiež vykonáva prieskum a ťažba nerastov vrátane uhľovodíkov,
h) skládky odpadov10) s výnimkou odseku 2 písm. c).
(4) Týmto zákonom nie sú dotknuté osobitné predpisy upravujúce ochranu utajovaných skutočností, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ochranu pred požiarmi, prevenciu, oznamovanie a zdolávanie havárií a obmedzovanie ich následkov.11)
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona
a) prevencia závažných priemyselných havárií je súbor organizačných, riadiacich, personálnych, výchovných, technických, technologických a materiálnych opatrení na zabránenie vzniku závažných priemyselných havárií,
b) závažná priemyselná havária je udalosť, akou je závažný únik nebezpečnej látky, požiar alebo výbuch v dôsledku nekontrolovateľného vývoja počas prevádzky podniku vedúci k vážnemu bezprostrednému alebo následnému ohrozeniu zdravia ľudí, životného prostredia alebo majetku s prítomnosťou jednej alebo viacerých nebezpečných látok,
c) domino efekt je možnosť zvýšenia pravdepodobnosti vzniku závažnej priemyselnej havárie alebo zhoršenia jej následkov v dôsledku vzájomnej blízkosti zariadení, podnikov