dnes je 17.4.2024

Input:

316/2017 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí

316/2017 Z.z.
[zrušené nepriamo č. 146/2023 Z.z.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 11. decembra 2017,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 33 písm. i) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z.Z. a zákona č. 293/2017 Z.z. ustanovuje:
Čl. 1
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí sa mení a dopĺňa takto:
1. § 1 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) lehoty, rozsah a formu zasielania výsledkov monitorovania prevádzkovateľmi stacionárnych zdrojov na informovanie verejnosti.”.
2. V § 2 ods. 1 písm. b) druhom bode a v odseku 8 sa slová „obvodný úrad životného prostredia” vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „okresný úrad” v príslušnom tvare.
3. V § 2 ods. 4 písmeno a) znie:
„a) spaľovacie zariadenie podľa § 2 písm. p) zákona a osobitne pre
1. veľké spaľovacie zariadenie podľa § 2 písm. t) zákona,
2. väčšie stredné spaľovacie zariadenie podľa § 2 písm. u) zákona vrátane pravidiel pre monitorovanie emisií oxidu uhoľnatého (CO),”.
4. V § 2 ods. 6 písmeno a) znie:
„a) kontinuálnym meraním, ktoré sa vykonáva priamym časovo priebežným meraním hodnôt veličín, ktorými je vyjadrená prípustná úroveň znečistenia ovzdušia a súvisiacich meteorologických parametrov na stálych miestach, alebo kontinuálnym vzorkovaním znečisťujúcich látok v ovzduší a ich následným analytickým stanovením,”.
5. V § 2 odsek 11 znie:
„(11) Na informovanie verejnosti o výsledku kontinuálneho merania emisií podľa § 15 ods. 1 písm. ah) zákona za kalendárny mesiac sa do 10 dní po jeho uplynutí zasielajú do Národného emisného informačného systému a jeho prostredníctvom zverejňujú údaje podľa prílohy č. 5 bodu 4 písm. h) až m), bodu 5 písm. a), c), e), f) a kontaktné údaje osoby alebo útvaru prevádzkovateľa, do ktorého pôsobnosti monitorovanie patrí.”.
6. § 2 sa dopĺňa odsekmi 12 až 15, ktoré znejú:
„(12) Na informovanie verejnosti o výsledku kontinuálneho merania emisií podľa § 15 ods. 1 písm. ah) zákona za kalendárny rok sa do 30 dní po jeho uplynutí zasielajú do Národného emisného informačného systému a jeho prostredníctvom zverejňujú údaje podľa prílohy č. 5 bodu 4 písm. h) až m), bodu 5 písm. e) a f), bodu 6 písm. a) a b) a kontaktné údaje osoby alebo útvaru prevádzkovateľa, do ktorého pôsobnosti monitorovanie patrí.
(13) Na informovanie verejnosti o výsledku diskontinuálneho merania emisií alebo kvality ovzdušia podľa § 15 ods. 1 písm. ah) zákona sa v lehote podľa § 15 ods. 1 písm. q) zákona zasiela do Národného emisného informačného systému a jeho prostredníctvom zverejňuje informácia najmenej v rozsahu:
a) názov informácie s údajmi o meranom