dnes je 15.4.2024

Input:

305/2018 Z.z., Zákon o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov

305/2018 Z.z.
ZÁKON
zo 16. októbra 2018
o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon ustanovuje chránené oblasti prirodzenej akumulácie vôd (ďalej len „chránená vodohospodárska oblasť”), činnosti, ktoré sú na ich území zakázané, a opatrenia na ochranu povrchových vôd a podzemných vôd prirodzene sa vyskytujúcich v chránenej vodohospodárskej oblasti.
(2) Tento zákon ustanovuje práva a povinnosti osôb na úseku ochrany vôd a vodných pomerov, pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí v chránenej vodohospodárskej oblasti a zodpovednosť za porušenie povinností podľa tohto zákona.
§ 2
Chránená vodohospodárska oblasť
(1) Chránená vodohospodárska oblasť je vymedzené významné územie prirodzenej akumulácie povrchových vôd a podzemných vôd, na ktorom sa prirodzeným spôsobom tvoria a obnovujú zásoby povrchových vôd a podzemných vôd.
(2) Chránenými vodohospodárskymi oblasťami sú územia
a) Žitného ostrova,
b) Strážovských vrchov,
c) Beskýd a Javorníkov,
d) Veľkej Fatry,
e) Nízkych Tatier (západná časť a východná časť),
f) Horného povodia Ipľa, Rimavice a Slatiny,
g) Muránskej planiny,
h) Horného povodia rieky Hnilec,
i) Slovenského krasu (Plešivská planina a Horný vrch),
j) Vihorlatu.
(3) Mapa chránených vodohospodárskych oblastí je uvedená v prílohe.
§ 3
Obmedzenia činností
(1) V chránenej vodohospodárskej oblasti možno plánovať a vykonávať činnosť, len ak sa zabezpečí účinnejšia ochrana povrchových vôd a podzemných vôd, ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy zásob povrchových vôd a podzemných vôd.
(2) V chránenej vodohospodárskej oblasti musia byť hospodárske záujmy, výrobné záujmy, dopravné záujmy a iné záujmy zosúladené s požiadavkami podľa odseku 1 a musia byť premietnuté v koncepciách rozvoja územia a v územnoplánovacej dokumentácii.
(3) V chránenej vodohospodárskej oblasti sa zakazuje
a) stavať alebo rozširovať
1. nový priemyselný zdroj1) alebo jestvujúci priemyselný zdroj,2) v ktorom sa vyrábajú alebo na výrobu používajú znečisťujúce látky,3) s výnimkou rozširovania a prestavby existujúcich priemyselných zdrojov, ktorými sa dosiahne účinnejšia ochrana vôd,
2. nový priemyselný zdroj alebo jestvujúci priemyselný zdroj, ktorý produkuje priemyselné odpadové vody obsahujúce prioritné nebezpečné látky,4)
3. ropovod alebo iný líniový produktovod na prepravu znečisťujúcich látok,
4. sklad ropných látok s celkovou kapacitou väčšou ako 1 000 m3; v chránenej vodohospodárskej oblasti podľa § 2 ods. 2 písm. a) s celkovou kapacitou väčšou ako 200 m3 a s kapacitou jednotlivých nádrží väčšou ako 50 m3,
5. spracovateľské zariadenia na uhynuté zvieratá a bitúnky,
6. stavby veľkokapacitných fariem5) alebo stavby sústredených menších fariem,
7. stavby hromadnej rekreácie alebo stavby individuálnej rekreácie bez zabezpečenia čistenia komunálnych odpadových vôd,
8. stavby, ktoré si vyžadujú počas výstavby alebo prevádzky aplikáciu znečisťujúcich látok,
b) vykonávať leteckú aplikáciu hnojív,6) prípravkov na ochranu rastlín7) a