dnes je 29.2.2024

Input:

190/2012 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 336/2011 Z.z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov a zoznam účinných látok s nízkym rizikom vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov s nízkym rizikom

190/2012 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 13. júna 2012,
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 336/2011 Z.z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov a zoznam účinných látok s nízkym rizikom vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov s nízkym rizikom
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g), h) a l) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 607/2004 Z.z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 336/2011 Z.z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov a zoznam účinných látok s nízkym rizikom vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov s nízkym rizikom sa dopĺňa takto:
Príloha č. 1 sa dopĺňa bodmi 46 až 53, ktoré znejú:
2. Doterajší text prílohy č. 3 sa označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodmi 2 až 7, ktoré znejú:
„2. Smernica Komisie 2011/78/EÚ z 20. septembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť Bacillus thuringiensis subsp. israelensis Serotype H14, kmeň AM65-52 ako účinnú látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 243, 21. 9. 2011).
3. Smernica Komisie 2011/79/EÚ z 20. septembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť fipronil ako účinnú látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 243, 21. 9. 2011).
4. Smernica Komisie 2011/80/EÚ z 20. septembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť lambda-cyhalothrin ako účinnú látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 243, 21. 9. 2011).
5. Smernica Komisie 2011/81/EÚ z 20. septembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť deltametrín ako účinnú látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 243, 21. 9. 2011).
6. Smernica Komisie 2012/2/EÚ z 9. februára 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť oxid meďnatý, hydroxid meďnatý a bázický uhličitan meďnatý ako aktívne látky do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 37, 10. 2. 2012).
7. Smernica Komisie 2012/3/EÚ z 9. februára 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť bendiokarb ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 37, 10. 2. 2012).”.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2013 okrem položiek 50 až 53 prílohy č. 1, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. februára 2014.
 
Robert Fico v. r.