dnes je 17.4.2024

Input:

20/2014 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb

20/2014 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 22. januára 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z.z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z.z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z.z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb sa mení a dopĺňa takto:
1. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1Čl. 133b nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009) v platnom znení.”.
2. V § 4 ods. 7 sa slová „smrť zvieraťa” nahrádzajú slovami „najmä usmrtenie zvieraťa, úhyn zvieraťa, strata zvieraťa alebo odcudzenie zvieraťa”.
3. V § 4 odsek 16 znie:
„(16) Zmluva podľa odseku 15 písm. b) musí obsahovať potvrdenie o stave zvierat za kategóriu podľa odseku 2 písm. a) až c) a e) prvého bodu, vystavené centrálnou evidenciou na meno prevodcu. Ak ide o prevod prevodcu, ktorý nadobudol veľké dobytčie jednotky od iného prevodcu a centrálna evidencia nemôže potvrdenie stavu zvierat za kategóriu podľa odseku 2 písm. a) až c) a e) prvého bodu vystaviť, musí zmluva podľa odseku 15 písm. b) obsahovať presný a úplný zoznam zvierat podľa jednotlivých kategórií podľa odseku 2 písm. a) až c) a e) prvého bodu vrátane čísiel ušných značiek.”.
4. V § 5 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1) Žiadateľ o platbu podľa § 1 ods. 1 písm. a) a b) podáva žiadosť spolu s jednotnou žiadosťou podľa osobitného predpisu.13a”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

13a§ 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z.z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 19/2014 Z.z.”.
Doterajšie odseky 1 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 6.
5. V § 5 odsek 2 znie:
„(2) Žiadateľ o platbu podľa § 1 ods. 1 písm. c) podáva žiadosť každoročne do 31. marca . Na žiadosti predložené po 31. marci sa neprihliada.”.
6. V § 5 ods. 3 písm. e) sa slová „31. marca kalendárneho roka” nahrádzajú slovami „dátumu podania žiadosti”.
7. V § 5 ods. 4 až 6 sa slová „odseku 2” nahrádzajú slovami „odseku 3”.
8. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠8a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. marca 2014
Podmienky poskytnutia prechodných vnútroštátnych platieb na základe žiadostí podaných do 28. februára 2014 sa posudzujú podľa úpravy účinnej do 28. februára 2014.”.
9. Príloha č. 2 znie:
„Príloha