dnes je 15.4.2024

Input:

324/2017 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení vyhlášky č. 14/2017 Z. z.

324/2017 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 7. decembra 2017,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení vyhlášky č. 14/2017 Z.z.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. i), k) a l) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 292/2017 Z.z. (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení vyhlášky č. 14/2017 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 sa vypúšťajú odseky 4 až 6.
2. Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠14a
Informatívny zoznam elektrozariadení, ktoré patria do kategórií uvedených v II. časti prílohy č. 6 zákona
Informatívny zoznam elektrozariadení, ktoré patria do kategórií uvedených v II. časti prílohy č. 6 zákona, je uvedený v prílohe č. 16.”.
3. Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠17a
Sadzby na určenie nákladov na plnenie vyhradených povinností výrobcu batérií a akumulátorov
Sadzby na určenie nákladov na plnenie vyhradených povinností výrobcu batérií a akumulátorov sú uvedené v prílohe č. 16d.”.
4. § 27 sa vypúšťa.
5. V prílohách č. 1 až 6 sa vypúšťajú slová „Dátum narodenia”.
6. V prílohe č. 8 tabuľke č. 4 riadok 4.2 znie:
„4.2 16 02 14 vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 OO”.
7. Príloha č. 16 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 16 k vyhláške č. 373/2015 Z.z.
Informatívny zoznam elektrozariadení, ktoré patria do kategórií uvedených v II. časti prílohy č. 6 zákona
1. Zariadenia na tepelnú výmenu
1.1 Chladničky
1.2 Mrazničky
1.3 Zariadenia s automatickým výdajom studených výrobkov
1.4 Klimatizačné zariadenia
1.5 Odvlhčovacie zariadenia
1.6 Tepelné čerpadlá
1.7 Radiátory obsahujúce olej a iné zariadenia na tepelnú výmenu, ktoré na tepelnú výmenu používajú iné kvapaliny ako vodu
1.8 Iné
2. Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100 cm2
2.1 Obrazovky
2.2 Televízory
2.3 LCD fotografické rámy
2.4 Monitory
2.5 Laptopy
2.6 Notebooky
2.7 Iné
3. Svetelné zdroje
3.1 Lineárne žiarivky
3.2 Kompaktné žiarivky
3.3 Žiarivky
3.4 Vysokotlakové výbojky vrátane sodíkových tlakových výbojok a výbojky s kovovými parami
3.5 Nízkotlakové sodíkové výbojky
3.6 LED
3.7 Iné
4. Veľké zariadenia
4.1 Práčky
4.2 Sušičky
4.3 Umývačky riadu
4.4 Sporáky
4.5 Elektrické rúry
4.6 Elektrické varné dosky
4.7 Svietidlá
4.8 Zariadenia na prehrávanie zvuku alebo obrazu
4.9 Hudobné zariadenia okrem píšťalových organov v kostole
4.10 Zariadenia na pletenie a tkanie
4.11 Veľké počítače (mainframe)
4.12 Veľké tlačiarne
4.13 Kopírovacie zariadenia