dnes je 15.4.2024

Input:

193/2018 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

193/2018 Z.z.
ZÁKON
z 13. júna 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 484/2013 Z.z., zákona č. 58/2014 Z.z., zákona č. 79/2015 Z.z., zákona č. 262/2015 Z.z., zákona č. 148/2017 Z.z., zákona č. 292/2017 Z.z. a zákona č. 177/2018 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 2 písm. c) sa nad slovo „postupov” umiestňuje odkaz 2a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

2a§ 2, 4 a 6 zákona č. 172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.”.
2. V § 2 písm. d) úvodná veta znie: „prevádzka, okrem prevádzky podľa § 1 ods. 2 písm. c), je”.
3. V § 2 písm. n) úvodnej vete sa za slovo „prevádzke” vkladajú slová „a iných podmienok integrovaného povolenia určených”.
4. V § 7 ods. 1 písm. e) sa za slovo „úprave” vkladá slovo „odpadov” a slovo „využitia” sa nahrádza slovami „zhodnotenia odpadov vznikajúcich v prevádzke”.
5. V § 8 ods. 3 písm. c) sa slová „§ 28 ods. 1” nahrádzajú slovami „§ 26 ods. 3”.
6. V § 11 ods. 5 písm. d) druhom bode sa slovo „alebo” nahrádza čiarkou a slová „a či bolo” sa nahrádzajú slovami „alebo konzultácie medzi členskými štátmi a či boli”.
7. V § 11 ods. 9 písm. c) sa slová „§ 21 ods. 7” nahrádzajú slovami „§ 22 ods. 6”.
8. Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý znie:
㤠11a
(1) Ak ide o konanie o vydanie zmeny povolenia z dôvodu plnenia povinnosti prevádzkovateľa požiadať o udelenie súhlasu podľa § 26 ods. 8 na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie, ktorého súčasťou je konanie podľa § 3 ods. 4, a prevádzkovateľ alebo stavebník, ak je inou osobou ako prevádzkovateľ, nepredloží ani na základe výzvy podľa § 11 ods. 7 doklady podľa § 7 ods. 2 písm. b), inšpekcia vydá rozhodnutie o upustení od prílohy k žiadosti podľa § 7 ods. 2 písm. b), ak
a) neuzavretím skládky odpadu alebo jej časti alebo nevykonaním jej rekultivácie hrozí
1. závažné poškodenie zdravia ľudí,
2. závažné poškodenie životného prostredia,
3. vznik značnej materiálnej škody,
b) nespĺňa požiadavky podľa všeobecne záväzného právneho predpisu.46a
(2) Rozhodnutie podľa odseku 1 obsahuje
a) stručnú identifikáciu konania, ku ktorému bolo vydané,
b) identifikačné údaje o prevádzkovateľovi a stavebníkovi, ak je inou osobou ako prevádzkovateľ,
c) označenie pozemkov, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie, a označenie vlastníckych vzťahov k nim, a to podľa údajov z evidencie v katastri nehnuteľností,
d) zoznam vlastníkov pozemkov podľa písmena c),
e) mapu lokalizácie pozemkov podľa písmena c),
f) odôvodnenie, v ktorom sa uvedú skutočnosti, ktoré preukazujú