dnes je 17.4.2024

Input:

208/2018 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

208/2018 Z. z.
ZÁKON
z 19. júna 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 313/2016 Z. z., zákona č. 90/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 27 ods. 4 písm. j) sa za slovo „sídle” vkladá bodkočiarka a slová „údaje potrebné pre výpočet trhového podielu zverejní ministerstvo najneskôr do 20. marca a údaje potrebné pre výpočet zberového podielu zverejní ministerstvo”.
2. V § 27 ods. 17 sa na konci pripája táto veta: „Povinnosť zabezpečiť oddelené financovanie zberu podľa prvej vety sa nevzťahuje na organizáciu zodpovednosti výrobcov pre obaly, na organizáciu zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory a na tretie osoby.”.
3. § 27 sa dopĺňa odsekom 22, ktorý znie:
„(22) Povinnosť podľa odseku 4 písm. j) sa nevzťahuje na výrobcu obalov, ktorý si plní vyhradené povinnosti individuálne.”.
4. V § 28 ods. 4 písm. r) v časti vety za bodkočiarkou sa vypúšťajú slová „a výrobcov vyhradených výrobkov, ktorí plnia vyhradené povinnosti individuálne a” a slová „a výrobcovia vyhradených výrobkov, ktorí si plnia vyhradené povinnosti individuálne,”.
5. V § 32 odseky 28 a 29 znejú:
„(28) Trhový podiel výrobcu elektrozariadenia je percentuálny podiel množstva elektrozariadení kategórie podľa prílohy č. 6 druhej časti uvedených výrobcom elektrozariadení na trh v danom kalendárnom roku k celkovému množstvu elektrozariadení v danej kategórii podľa prílohy č. 6 druhej časti uvedených na trh v danom kalendárnom roku. Do výpočtu trhového podielu výrobcu elektrozariadenia vstupujú len množstvá elektrozariadení, z ktorých sa stane elektroodpad z domácností.
(29) Zberový podiel výrobcu elektrozariadení kategórie podľa prílohy č. 6 druhej časti pre príslušný kalendárny rok je súčin celkového množstva vyzbieraného elektroodpadu z domácností v Slovenskej republike pochádzajúceho z elektrozariadení z kategórie podľa prílohy č. 6 druhej časti v predchádzajúcom kalendárnom roku a trhového podielu výrobcu elektrozariadení v danej kategórii podľa prílohy č. 6 druhej časti za predchádzajúci kalendárny rok.”.
6. V § 44 ods. 7 sa slová „vzťahuje aj” nahrádzajú slovom „nevzťahuje”.
7. V § 52 odsek 24 znie:
„(24) Trhový podiel výrobcu obalov pre príslušný kalendárny rok je percentuálny podiel množstva obalov uvedených na trh výrobcom obalov v predchádzajúcom kalendárnom roku k celkovému množstvu obalov uvedených na trh v predchádzajúcom kalendárnom roku; do celkového množstva obalov uvedených na trh v predchádzajúcom kalendárnom roku sa nezapočítavajú množstvá obalov uvedených na trh výrobcom obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne. Do množstva obalov podľa prvej vety sa započítava celkové množstvo spotrebiteľských obalov, skupinových obalov a prepravných obalov.”.
8. V § 52 ods. 25 sa za slovami „odpady z obalov”