dnes je 9.12.2023

Input:

255/2010 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

255/2010 Z.z.
Vyhláška
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 28. mája 2010,
ktorou sa vykonáva zákon o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 3 zákona č. 514/2008 Z.z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje
a) podrobnosti o inertných ťažobných odpadoch a o prahových hodnotách,
b) podrobnosti o kategorizácii úložísk ťažobného odpadu (ďalej len „úložisko”),
c) obsah vnútorného havarijného plánu,
d) opis vlastností ťažobného odpadu,
e) opatrenia na pravidelné monitorovanie a kontrolu úložiska,
f) postup znižovania koncentrácie kyanidu v ťažobnom odpade ukladanom na odkalisko vrátane určenia metód jej zisťovania a limitnej koncentrácie slabej kyseliny,
g) podrobnosti o výpočte účelovej finančnej rezervy.
§ 2
Inertný ťažobný odpad
(1) Ťažobný odpad sa považuje za inertný ťažobný odpad, ak spĺňa kritériá ustanovené osobitným predpisom.1)
(2) Obsah látok v ťažobnom odpade, ktoré by mohli poškodzovať zdravie ľudí alebo životné prostredie, je dostatočne nízky z hľadiska bezvýznamného rizika pre zdravie ľudí alebo životné prostredie, ak nie sú presiahnuté prahové hodnoty znečistenia2) alebo vnútroštátne pozaďové hodnoty alebo ukazovatele a normatívy znečistenia zeminy stanovené na vyhodnotenie záväzkov podniku z hľadiska ochrany životného prostredia v privatizačnom projekte.3)
(3) Zoznam inertných ťažobných odpadov, pri ktorých sa nevyžaduje špecifické skúšanie, je uvedený v prílohe č. 1.
(4) Hodnotenie vlastností inertného odpadu sa vykonáva v rámci opisu vlastností ťažobného odpadu podľa § 8.
§ 3
Kategorizácia úložiska
Úložisko sa zaradí do kategórie A, ak spĺňa kritériá ustanovené osobitným predpisom.4)
§ 4
Obsah vnútorného havarijného plánu
(1) Vnútorný havarijný plán je súbor písomnej dokumentácie a grafickej dokumentácie; obsahuje opatrenia, ktoré sa majú pri havárii uskutočniť na mieste nakladania s ťažobným odpadom.
(2) Vnútorný havarijný plán obsahuje
a) titulný list, ak ide o samostatný dokument,
b) organizačnú časť,
c) technickú časť.
§ 5
Titulný list vnútorného havarijného plánu
Titulný list vnútorného havarijného plánu obsahuje
a) názov, sídlo a identifikačné číslo prevádzkovateľa úložiska,
b) meno a priezvisko autora vnútorného havarijného plánu a dátum jeho vypracovania,
c) meno a priezvisko vedúceho organizácie5) a dátum schválenia vnútorného havarijného plánu.
§ 6
Organizačná časť
(1) Organizačná časť obsahuje
a) zoznam zamestnancov, orgánov a organizácií, ktoré je potrebné povolať na miesto hroziacej havárie alebo vzniknutej havárie,
b) zoznam zamestnancov, orgánov a organizácií, ktoré je potrebné informovať o hroziacej havárii alebo vzniknutej havárii,
c) určenie vedúceho likvidácie havárie, jeho zástupcu a ich práva a povinnosti počas havárie,
d) spôsob rýchleho a spoľahlivého vyrozumenia zamestnancov