dnes je 17.4.2024

Input:

332/2017 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

332/2017 Z.z.
ZÁKON
z 29. novembra 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 414/2012 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 399/2014 Z.z. a zákona č. 262/2015 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 2 sa dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o) ročnými pridelenými emisnými kvótami (AEA) maximálne ročne povolené emisie skleníkových plynov na roky 2013 až 2020 ustanovené osobitným predpisom.1”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1Čl. 2 ods. 2 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES z 23. apríla 2009 o úsilí členských štátov znížiť emisie skleníkových plynov s cieľom splniť záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2020 (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).”.

Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 1a.
2. § 17 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5) Vnútroštátny správca potvrdzuje ročné overené emisie v tabuľke overených emisií v registri na základe údajov predložených podľa § 26 ods. 1 písm. n) a vkladá a potvrdzuje ročné overené emisie v tabuľke overených emisií v registri na základe údajov predložených podľa § 26 ods. 1 písm. t).
(6) Ak vnútroštátny správca alebo overovateľ nevloží do tabuľky overených emisií v registri ročné overené emisie za predchádzajúci rok každoročne do 31. marca, prevod kvót z účtu prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla bude zablokovaný spôsobom ustanoveným v osobitnom predpise o zriadení registra Únie.13”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

13Čl. 36 nariadenia (EÚ) č. 389/2013.”.
3. V § 18 ods. 6 písm. a) sa slová „ods. 4” nahrádzajú slovami „ods. 3”.
4. V § 18 ods. 6 písm. b) sa slová „ods. 5” nahrádzajú slovami „ods. 4”.
5. V poznámke pod čiarou k odkazu 16b sa citácia „písm. i) až l) a n)” nahrádza citáciou „písm. i) až l), n) a p)”.
6. § 18 sa dopĺňa odsekmi 13 a 14, ktoré znejú:
„(13) Ročne pridelené emisné kvóty (AEA) spravuje ministerstvo, ktoré s nimi môže obchodovať formou priameho predaja, sprostredkovane alebo na dražbe. Ministerstvo je oprávnené využiť možnosti podľa osobitného predpisu.17Ak ministerstvo predá ročne pridelené emisné kvóty (AEA), pri evidencii prevodu sa primerane použijú ustanovenia § 20.
(14) Výnosy získané z priameho predaja, sprostredkovane alebo na dražbe z ročne pridelených emisných kvót (AEA) sú príjmom Environmentálneho fondu a použijú sa na účely podľa osobitného predpisu17aa možno ich použiť ako výdavok aj v budúcich rokoch.”.

Poznámky pod čiarou k odkazom 17 a 17a znejú:

17Čl. 3 ods. 3 až