dnes je 24.2.2024

Input:

90/2017 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

90/2017 Z.z.
ZÁKON
z 23. marca 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z.z. a zákona č. 313/2016 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 6 ods. 4 písm. a) sa na konci spojka „a” nahrádza čiarkou.
2. V § 6 ods. 4 písm. b) sa na konci bodka nahrádza spojkou „a”.
3. V § 6 sa odsek 4 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) spotreby ľahkých plastových tašiek.”.
4. V § 27 ods. 4 písm. j) sa slová „do 30. apríla” nahrádzajú slovami „najneskôr do 15. júla”.
5. V § 27 odsek 14 znie:
„(14) Výrobca vyhradeného výrobku je oprávnený zmluvný vzťah s organizáciou zodpovednosti výrobcov ukončiť
a) výpoveďou, a to len
1. do 30 kalendárnych dní po zistení porušenia povinností organizácie zodpovednosti výrobcov vyplývajúcich z § 28 ods. 4 písm. a) až c), e) až g), k) alebo o); výpovedná doba je 30 kalendárnych dní a začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení výpovede,
2. k 31. decembru kalendárneho roka bez udania dôvodu,
b) odstúpením od zmluvy, ak ministerstvo právoplatne zruší autorizáciu organizácii zodpovednosti výrobcov podľa § 94 ods. 2.”.
6. V § 27 ods. 16 sa slová „14 písm. b)” nahrádzajú slovami „14 písm. a) druhého bodu”.
7. V § 28 ods. 4 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „zmluva o plnení vyhradených povinností sa uzatvára na dobu určitú,”.
8. V § 31 ods. 8 písm. b) sa číslica „14” nahrádza číslicou „15”.
9. V § 31 odsek 9 znie:
„(9) Zmluva uzatvorená medzi koordinačným centrom pre vyhradený prúd odpadu a výrobcom vyhradeného výrobku, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne [§ 29 ods. 1 písm. c)], organizáciou zodpovednosti výrobcov združujúcou výrobcov vyhradených výrobkov [§ 28 ods. 4 písm. f)] alebo treťou osobou [§ 44 ods. 8 písm. d)] zaniká dňom právoplatného zrušenia autorizácie alebo zánikom autorizácie podľa § 94 ods. 2 až 5. Zakladatelia alebo členovia koordinačného centra pre vyhradený prúd odpadu strácajú dňom právoplatného zrušenia autorizácie alebo zánikom autorizácie podľa § 94 ods. 2 až 5 oprávnenie zúčastňovať sa na plnení povinností koordinačného centra pre vyhradený prúd odpadu podľa odsekov 11 až 15.”.
10. V § 31 sa za odsek 14 vkladá nový odsek 15, ktorý znie:
„(15) Koordinačné centrum pre prúd odpadových pneumatík je okrem povinností podľa odseku 11 povinné ohlásiť množstvá vyzbieraných odpadových pneumatík ministerstvu za obdobie kalendárneho roka do 30. apríla nasledujúceho roka.”.
Doterajší odsek 15 sa označuje ako odsek 16.
11. V § 52 ods. 25 sa slová „predchádzajúci kalendárny rok” nahrádzajú slovami „príslušný kalendárny rok”.
12. V § 52 sa za odsek 25 vkladajú nové odseky 26 až 29, ktoré znejú:
„(26) Plast je polymér,72aktorý môže obsahovať prídavné látky alebo iné látky a ktorý je schopný fungovať ako hlavná štrukturálna zložka tašiek.
(27) Plastová taška je taška s uchami alebo bez nich, vyrobená z plastu, ktorá sa poskytuje