dnes je 17.4.2024

Input:

2/2010 Z.z., Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 23. septembra 2009 vo veci výkladu čl. 102 ods. 1 písm. h) vety pred bodkočiarkou Ústavy Slovenskej republiky

2/2010 Z.z.
Uznesenie
Ústavného súdu Slovenskej republiky
z 23. septembra 2009
V m e n e S l o v e n s k e j r e p u b l i k y
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 23. septembra 2009 v pléne zloženom z predsedníčky Ivetty Macejkovej a zo sudcov Jána Auxta, Ľubomíra Dobríka, Ľudmily Gajdošíkovej, Juraja Horvátha, Sergeja Kohuta, Jána Lubyho, Milana Ľalíka, Lajosa Mészárosa, Marianny Mochnáčovej, Ladislava Orosza a Rudolfa Tkáčika po prerokovaní návrhu vlády Slovenskej republiky na podanie výkladu čl. 102 ods. 1 písm. h) vety pred bodkočiarkou Ústavy Slovenskej republiky podal tento
v ý k l a d
čl. 102 ods. 1 písm. h) vety pred bodkočiarkou Ústavy Slovenskej republiky:
Prezident Slovenskej republiky posudzuje pri výkone svojej právomoci podľa čl. 102 ods. 1 písm. h) vety pred bodkočiarkou Ústavy Slovenskej republiky, či kandidát na funkciu viceguvernéra Národnej banky Slovenska, ktorého navrhla vláda a s ktorým vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, spĺňa predpoklady na vymenovanie do tejto funkcie podľa § 7 ods. 4 uvedeného zákona. V prípade, ak dospeje k záveru, že tieto predpoklady navrhnutý kandidát nespĺňa, návrhu vlády Slovenskej republiky nevyhovie.
Podľa čl. 128 Ústavy Slovenskej republiky je tento výklad všeobecne záväzný odo dňa jeho vyhlásenia.
 
Predsedníčka pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky:
Ivetta Macejková v. r.