dnes je 15.4.2024

Input:

310/2018 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

310/2018 Z.z.
ZÁKON
zo 17. októbra 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone
Čl. I
Zákon č. 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 672/2006 Z.z., zákona č. 330/2007 Z.z., zákona č. 452/2007 Z.z., zákona č. 515/2008 Z.z., zákona č. 447/2012 Z.z., zákona č. 180/2013 Z.z., zákona č. 506/2013 Z.z., zákona č. 91/2016 Z.z. a zákona č. 177/2018 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 4 odsek 2 znie:
„(2) Podnikateľ,20ktorý predáva21exempláre, je povinný zverejniť na vhodnom a trvale viditeľnom mieste
a) prevádzkarne podmienky na chov a pestovanie ním predávaných živých exemplárov druhov uvedených v prílohách A až D osobitného predpisu,9
b) prevádzkarne informácie o povinnostiach vyplývajúcich z tohto zákona alebo osobitných predpisov3pre kupujúceho, ktoré sa vzťahujú na držbu kupovaného exemplára,
c) chovného zariadenia exemplára umiestneného v prevádzkarni vedecké meno druhu exemplára, jeho zaradenie do príloh A až D osobitného predpisu9spolu s označením „Chránené podľa CITES”.”.
2. V § 5a odsek 1 znie:
„(1) Vyrábať, spracovávať, baliť alebo opätovne baliť kaviár určený na vývoz, opätovný vývoz alebo obchod v rámci členských štátov Európskej únie sa povoľuje iba zariadeniam s licenciou na výrobu, spracovanie, balenie alebo opätovné balenie kaviáru (ďalej len „licencia”), ktorú udeľuje ministerstvo rozhodnutím.”.
3. V § 8 ods. 2 písm. a) a ods. 4 písm. a) a § 8a ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „vrátane čísla faxu a telefónu”.
4. V § 8a ods. 4 sa slová „§ 6 ods. 1” nahrádzajú slovami „§ 5a ods. 1”.
5. V § 9 ods. 5 písm. b) sa slovo „uchovávať” nahrádza slovom „uchovať” a slovo „piatich” sa nahrádza slovom „desiatich”.
6. V § 9 sa vypúšťa odsek 6.
7. V § 10 ods. 1 písm. b) sa slová „písomný doklad preukazujúci” nahrádzajú slovami „písomné vyhlásenie preukazujúce” a slovo „ktorý” sa nahrádza slovom „ktoré”.
8. V § 10 ods. 1 písm. b) prvý bod a druhý bod znejú:
„1. meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu držiteľa exemplára a jeho podpis alebo názov, alebo obchodné meno, adresu sídla a miesta podnikania držiteľa exemplára a podpis fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby,
2. meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, od ktorej držiteľ exemplár rastliny nadobudol, a jej podpis alebo názov, alebo obchodné meno, adresu sídla a miesta podnikania právnickej osoby, od ktorej držiteľ exemplár rastliny nadobudol, a podpis fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej