dnes je 15.4.2024

Input:

321/2012 Z.z., Zákon o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.10.2013

321/2012 Z.z.
ZÁKON
z 19. septembra 2012
o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
180/2013 Z.z.
1. 10. 2013
mení 2 novelizačné body
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje
a) povinnosti podnikateľa,1) ktorý nakladá s kontrolovanou látkou,2) s novou látkou,3) s výrobkami a zariadeniami,4)
b) vydávanie certifikátov o odbornej spôsobilosti a odbornú spôsobilosť osôb na vydávanie odborných posudkov,
c) spôsob nakladania s kontrolovanou látkou,
d) pôsobnosť orgánov štátnej správy,
e) zodpovednosť za porušenie povinností uložených týmto zákonom alebo osobitným predpisom.5)
§ 2
Nakladanie s kontrolovanou látkou, novou látkou, výrobkami a zariadeniami
(1) Nakladaním s kontrolovanou látkou sa rozumie jej výroba,6) dovoz,7) vývoz,8) uvedenie na trh,9) použitie,10) odber, zhodnotenie,11) recyklácia,12) regenerácia13) alebo ich zneškodnenia.
(2) Nakladaním s výrobkami a zariadeniami sa rozumie ich výroba, dovoz, vývoz, uvedenie na trh, prevádzka, inštalácia, údržba, servis alebo zneškodnenie.
(3) Nakladať s kontrolovanou látkou, novou látkou alebo s výrobkami a zariadeniami môže podnikateľ, ak spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom a osobitným predpisom.5)
(4) Na nakladanie s kontrolovanou látkou sa nevzťahuje osobitný predpis;14) to neplatí, ak osobitný predpis15) alebo tento zákon neustanovujú inak a ak ide o zneškodňovanie
a) kontrolovanej látky, ktorú nemožno recyklovať alebo regenerovať,
b) odpadu vzniknutého z procesu recyklácie a regenerácie kontrolovanej látky.
§ 3
Súhlas a vyjadrenie
(1) Súhlas alebo vyjadrenie sa vydá podnikateľovi, ktorý
a) má oprávnenie podnikať,
b) má materiálovo-technické vybavenie na
1. prevádzkovanie zariadenia na recykláciu a regeneráciu kontrolovanej látky,
2. prevádzkovanie stabilného zariadenia na odber kontrolovanej látky,
3. skladovanie halónov16) na kritické použitie,17)
4. prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie kontrolovanej látky.
(2) Ak je podnikateľom právnická osoba, žiadosť o súhlas alebo vyjadrenie obsahuje
a) obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo,
b) druh, účel, miesto a plánované začatie činnosti, na ktorú sa žiada súhlas alebo vyjadrenie,
c) ďalšie údaje podľa jednotlivých činností uvedené v prílohe č. 1.
(3) Ak je podnikateľom fyzická osoba, žiadosť o súhlas alebo vyjadrenie obsahuje
a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, a identifikačné číslo,
b) druh, účel, miesto a plánované začatie činnosti, na ktorú sa žiada súhlas alebo vyjadrenie,
c) ďalšie údaje podľa jednotlivých činností uvedené v prílohe č. 1.
(4) K žiadosti o súhlas alebo o vyjadrenie podľa odsekov 2 a 3 sa prikladá
a) živnostenské oprávnenie alebo iné podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá je zapísaná do obchodného registra,
b) dokumentácia alebo popis technologického postupu na činnosti uvedené v odseku 6,
c) kópia vyhlásenia o zhode s technickými predpismi, ak ide o určený výrobok.18)
(5) K žiadosti o súhlas alebo o vyjadrenie sa prikladá odborný posudok vydaný odborne spôsobilou osobou podľa § 6 a vyjadrenie obce k