dnes je 14.4.2024

Input:

119/2010 Z.z., Zákon o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v znení účinnom k 1.1.2014

119/2010 Z.z.
ZÁKON
z 3. marca 2010
o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
547/2011 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa § 8 a poznámku pod čiarou
343/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
484/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa prílohy č. 1 a č. 2
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje požiadavky na zloženie, vlastnosti a označovanie obalov, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri nakladaní s obalmi a pri zbere a zhodnocovaní odpadov1) z obalov, pôsobnosť orgánov štátnej správy pre obaly a odpady z obalov a zodpovednosť za porušovanie povinností v oblasti obalov s cieľom
a) predchádzať vzniku a škodlivosti odpadov z obalov a znižovať ich množstvo a nebezpečnosť pre životné prostredie,
b) zamedziť prekážkam v obchodovaní, narušeniu a obmedzeniu hospodárskej súťaže.
(2) Tento zákon sa vzťahuje na všetky druhy obalov, ktoré sa uvádzajú na trh alebo do obehu v Slovenskej republike, a na odpady z týchto obalov bez ohľadu na miesto ich vzniku, na ich používanie a na použitý materiál.
(3) Osobitné požiadavky na vlastnosti obalov a obalových materiálov a požiadavky na podmienky ich používania ustanovujú osobitné predpisy.2)
§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) obalom výrobok,3) ktorý sa používa na balenie tovaru, jeho ochranu, manipuláciu s ním, dodávanie a prezentáciu, od surovín po výrobky, od výrobcu po užívateľa alebo spotrebiteľa, ktorý spĺňa kritériá uvedené v prílohe č. 1; za obaly sa považujú aj nevratné časti obalov používané na tie isté účely,
b) spotrebiteľským obalom obal určený na bezprostrednú ochranu tovaru alebo skupiny tovarov, ktorý v mieste nákupu tvorí tovarovú jednotku pre konečného užívateľa alebo pre spotrebiteľa,
c) skupinovým obalom obal určený na to, aby tvoril v mieste nákupu skupinu určitého počtu tovarových jednotiek bez ohľadu na to, či sa predáva konečnému užívateľovi alebo spotrebiteľovi alebo slúži ako prostriedok na dopĺňanie tovarov do ponuky počas predaja; môže sa z tovaru odstrániť bez ovplyvnenia jeho vlastností,
d) prepravným obalom obal určený na uľahčenie manipulácie a prepravu určitého množstva tovarových jednotiek alebo skupinových balení s cieľom predchádzať fyzickému poškodeniu pri manipulácii a preprave; prepravným obalom nie je cestný kontajner, železničný kontajner, lodný kontajner a letecký kontajner,
e) opakovane použiteľným obalom obal určený na vykonanie najmenej dvoch ciest alebo obehov počas svojej životnosti, ktorý sa opakovane plní alebo opakovane použije na ten istý účel, na ktorý bol určený; takýto obal sa stane odpadom, ak sa už opakovane nepoužije,
f) opakovaným použitím činnosť, pri ktorej sa opakovane použiteľný obal opakovane naplní alebo použije na ten istý účel, na ktorý bol určený, a to s využitím alebo bez využitia pomocných výrobkov prítomných na trhu, ktoré umožňujú opakované naplnenie obalu,
g) povinnou osobou fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba, ktorá
1.  používa obaly na balenie výrobkov alebo plní výrobky do obalov,
2.  uvádza na trh výrobky v obaloch,
3.  uvádza na trh obaly s výnimkou výrobcov a dovozcov obalov, ktorí dodávajú