dnes je 14.4.2024

Input:

261/2010 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania

261/2010 Z.z.
Vyhláška
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 28. mája 2010,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa § 50 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
Obsah povodňového plánu zabezpečovacích prác
(1)  Povodňový plán zabezpečovacích prác, ktorý vypracúva správca vodohospodársky významných vodných tokov a správca drobného vodného toku, tvorí textová časť a grafická časť; textová časť sa vypracúva a aktualizuje aj v elektronickej forme. Obsah povodňového plánu zabezpečovacích prác je uvedený v prílohe č. 1.
(2)  Obsah povodňového plánu zabezpečovacích prác, ktorý vypracúvajú subjekty podľa § 10 ods. 2 písm. c) a d) zákona, tvoria časti prílohy č. 1 určené správcom vodohospodársky významných vodných tokov alebo správcom drobného vodného toku.
(3)  Obsah povodňového plánu zabezpečovacích prác, ktorý vypracúva zhotoviteľ stavby zasahujúcej do vodného toku alebo inundačného územia, je uvedený v prílohe č. 2.
§ 2
Obsah povodňového plánu záchranných prác
(1)  Povodňový plán záchranných prác tvorí textová časť a grafická časť; textová časť sa vypracúva a aktualizuje aj v elektronickej forme.
(2)  Obsah povodňového plánu záchranných prác, ktorý vypracúva obvodný úrad a obvodný úrad v sídle kraja, je uvedený v prílohe č. 3.
(3)  Obsah povodňového plánu záchranných prác, ktorý vypracúva obec, je uvedený v prílohe č. 4.
(4)  Ak sú úlohy a opatrenia záchranných prác súčasťou plánovacej dokumentácie vypracovanej podľa osobitných predpisov,1) táto časť povodňového plánu záchranných prác sa spracúva v rozsahu zabezpečujúcom vzájomnú previazanosť dokumentov.
(5)  Obec, obvodný úrad a obvodný úrad v sídle kraja pri vypracúvaní a aktualizácii povodňového plánu záchranných prác využívajú údaje, ktoré na požiadanie poskytli orgány verejnej správy, právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia.
§ 3
Postup schvaľovania povodňových plánov
(1)  Zhotoviteľ stavby, ktorá zasahuje do vodného toku alebo na inundačné územie,
a)  predkladá návrh povodňového plánu zabezpečovacích prác zhotoviteľa stavby na vyjadrenie správcovi vodného toku a zapracuje požiadavky a pripomienky správcu vodného toku do povodňového plánu zabezpečovacích prác zhotoviteľa stavby,
b)  predkladá správcom vodného toku odsúhlasený povodňový plán zabezpečovacích prác zhotoviteľa stavby na schválenie obvodnému úradu životného prostredia,
c)  predkladá schválený povodňový plán zabezpečovacích prác pred začatím stavebných prác špeciálnemu stavebnému úradu.
(2)  Povodňový plán zabezpečovacích prác, ktorý vypracúva správca drobného vodného toku, predkladá na schválenie obvodnému úradu životného prostredia
a)  štátna organizácia2) do jedného mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ministerstva, ktorým bola prevedená správa drobného vodného toku alebo jeho uceleného úseku,
b)  obec, koncesionár, právnická