dnes je 17.4.2024

Input:

29/2011 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam zamýšľaných použití krmív určených na osobitné nutričné účely

29/2011 Z.z.
[zrušené č. 340/2021 Z.z.]
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 2. februára 2011,
ktorým sa ustanovuje zoznam zamýšľaných použití krmív určených na osobitné nutričné účely
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z.z. nariaďuje:
§ 1
Krmivo určené na osobitné nutričné účely1) (ďalej len „diétne krmivo”) sa môže uvádzať na trh, ak
a) je jeho zamýšľané použitie podľa prílohy č. 1 časti B stĺpca 1 a spĺňa špecifické ustanovenia uvedené v prílohe č. 1 časti B stĺpcoch 2 až 6 a
b) spĺňa všeobecné ustanovenia podľa prílohy č. 1 časti A.
§ 2
Kategórie kŕmnych surovín uvedené v prílohe č. 2 možno používať2) na označovanie kŕmnych zmesí pre spoločenské zvieratá na obale, etikete, náveske alebo v sprievodnom doklade do 31. augusta 2011.
§ 3
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.
§ 4
Zrušujú sa:
1. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 439/2006 Z.z. o kŕmnych surovinách,
2. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 440/2006 Z.z. o kŕmnych zmesiach v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 190/2008 Z.z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 464/2008 Z.z.
§ 5
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2011.
 
Iveta Radičová v. r.
 
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 29/2011 Z.z.
ZOZNAM ZAMÝŠĽANÝCH POUŽITÍ
ČASŤ A
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Ak sú v časti B stĺpci 2 na ten istý nutričný účel uvedené dve nutričné charakteristiky so spojkami „a/alebo”, výrobca môže vyrábať diétne krmivo podľa prvej charakteristiky alebo podľa druhej charakteristiky, alebo s obidvomi charakteristikami s cieľom dosiahnuť nutričný účel definovaný v časti B stĺpci 1. Pre každú možnosť sú v časti B stĺpci 4 uvedené príslušné deklarácie týkajúce sa označovania. Ak diétne krmivo má obe charakteristiky, musia sa deklarovať ukazovatele uvedené v časti B stĺpci 4 pre obe charakteristiky.
2. Ak je skupina doplnkových látok uvedená v časti B stĺpci 2 alebo 4, tak použité doplnkové látky musia byť povolené podľa osobitného predpisu3) ako zodpovedajúce špecifikovanej podstatnej charakteristike.
3. Ak sa v časti B stĺpci 4 vyžadujú zdroje zložiek krmív alebo zdroje analytických zložiek, výrobca musí presne deklarovať údaje (napr. špecifický názov zložiek krmiva, druh zvierat alebo kategórie zvierat) umožňujúce vyhodnotiť zhodnosť krmiva so zodpovedajúcimi podstatnými nutričnými charakteristikami.
4. Látky vrátane doplnkových látok v diétnom krmive podľa časti B stĺpca 4 spojené so slovom „celkový” sa musia deklarovať ako prirodzené množstvo látky prítomnej v kŕmnych surovinách alebo ako súčet jej prirodzeného a pridaného množstva, ak je táto látka do diétneho krmiva aj pridaná.
5. Deklarácie požadované v časti B stĺpci 4 spojené so slovami „ak bolo pridané” sú povinné len vtedy, ak bola daná zložka krmiva alebo doplnková látka zapracovaná do diétneho krmiva alebo ich množstvo bolo špecificky zvýšené na dosiahnutie osobitného nutričného účelu.
6. Analytické