dnes je 15.4.2024

Input:

57/2013 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

57/2013 Z.z.
zákon
z 5. februára 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z.z., zákona č. 219/2008 Z.z., zákona č. 540/2008 Z.z. a zákona č. 396/2009 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „podľa prílohy č. 3”.
2. V § 5 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.
3. V § 5 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane výsadby rýchlorastúcich drevín”.
4. V § 6 sa vypúšťa odsek 4.
5. V § 7 ods. 2 sa vypúšťajú slová „podľa prílohy č. 1”.
6. V § 7 sa vypúšťa odsek 4.
7. V § 8 ods. 2 a 6 sa vypúšťajú slová „podľa prílohy č. 2”.
8. V § 9 ods. 1 sa slová „na zmenu” nahrádzajú slovami „o zmene”.
9. § 9 sa dopĺňa odsekmi 3 až 5, ktoré znejú:
„(3) Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy na základe žiadosti vlastníka alebo užívateľa vydá záväzné stanovisko k zmene druhu pozemku, ak ide o zmenu
a) jedného poľnohospodárskeho druhu pozemku na iný poľnohospodársky druh pozemku,
b) nepoľnohospodárskeho druhu pozemku, okrem lesného pozemku, na poľnohospodársky druh pozemku; v prípade potreby si vyžiada odborné stanovisko pôdnej služby.
(4) Prílohou žiadosti podľa odseku 3 sú:
a) kópia z katastrálnej mapy, výpis z listu vlastníctva z registra „C” katastra alebo identifikácia parcely, ak vlastnícke právo k pozemku nie je evidované na parcele registra „C” katastra, vyjadrenie vlastníka pozemku a vyjadrenie štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny,9aalebo
b) geometrický plán, ak dochádza k deleniu parcely.
(5) Pri zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku na ovocný sad žiadateľ predkladá aj projekt na zriadenie ovocného sadu s odborným stanoviskom Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho.”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

9a§ 9 ods. 1 a 2 a § 68 zákona č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.”.
10. § 10 a 11 znejú:
㤠10
(1) Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy z vlastného podnetu alebo na žiadosť vlastníka alebo užívateľa rozhodne o zmene druhu pozemku, ak je pochybnosť o tom, či pozemok je, alebo nie je poľnohospodárskou pôdou.
(2) Predmetom rozhodovania podľa odseku 1 sú pozemky, ktoré
a) vplyvom prírodných procesov zmenili vlastnosti a charakter pôdneho profilu tak, že zodpovedajú charakteru nepoľnohospodárskej pôdy, ale sú v katastri evidované ako poľnohospodárske druhy pozemkov; ide o rokliny, výmole, vysoké medze s krovinami alebo s kamením, plochy zanesené