dnes je 29.2.2024

Input:

199/2018 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov

199/2018 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 18. júna 2018,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z.z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 346/2013 Z.z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z.z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení vyhlášky č. 196/2014 Z.z., vyhlášky č. 346/2014 Z.z., vyhlášky č. 71/2016 Z.z., vyhlášky č. 329/2016 Z.z. a vyhlášky č. 317/2017 Z.z. sa dopĺňa takto:
Príloha sa dopĺňa bodom 36, ktorý znie:
„36. Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2017/1975 zo 7. augusta 2017, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku platnú pre kadmium vo svetelných emisných diódach (LED) konvertujúcich farbu na použitie v displejoch (Ú. v. EÚ L 281, 31. 10. 2017).”.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 21. novembra 2018.
 
László Sólymos v. r.