dnes je 17.4.2024

Input:

119/2016 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru

119/2016 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 22. februára 2016,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) podľa § 81 ods. 2 písm. h) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 230/2005 Z.z. (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o
a) zaraďovaní vodných stavieb do jednotlivých kategórií (ďalej len „kategorizácia”),
b) výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami (ďalej len „dohľad”),
c) vykonávaní skúšky na získavanie odbornej spôsobilosti na výkon dohľadu (ďalej len „odborná spôsobilosť”) a o vydávaní osvedčení o odbornej spôsobilosti na výkon dohľadu,
d) výkone technicko-bezpečnostného dozoru nad vodnými stavbami (ďalej len „dozor”).
§ 2
Kategorizácia
(1) Vlastník vodnej stavby alebo stavebník vodnej stavby požiada o zaradenie, preradenie, nezaradenie vodnej stavby do príslušnej kategórie alebo o vyradenie vodnej stavby z príslušnej kategórie ministerstvo.
(2) Štátna organizácia, ktorá je na výkon dohľadu poverená (ďalej len „poverená organizácia”), vypracuje po získaní potrebných informácií od orgánu štátnej vodnej správy na základe projektovej dokumentácie, poznatkov z obchôdzky a podľa postupu uvedeného v prílohe č. 1 posudok, ku ktorému priloží aj návrh na zaradenie, preradenie, nezaradenie vodnej stavby do príslušnej kategórie alebo návrh na vyradenie vodnej stavby z príslušnej kategórie. Vlastníkovi vodnej stavby alebo stavebníkovi vodnej stavby sa posudok zasiela v šiestich vyhotoveniach a návrh na zaradenie, nezaradenie, preradenie vodnej stavby do príslušnej kategórie alebo na jej vyradenie z príslušnej kategórie v dvoch vyhotoveniach, z toho päť vyhotovení posudkov, a návrh na zaradenie, nezaradenie, preradenie vodnej stavby do príslušnej kategórie alebo na jej vyradenie z príslušnej kategórie sa zasiela do 30 dní odo dňa doručenia ministerstvu.
(3) Jeden doklad o zaradení, preradení, nezaradení vodnej stavby do príslušnej kategórie alebo o jej vyradení z príslušnej kategórie si spolu s posudkom uchováva ministerstvo a po jednom zasiela vlastníkovi vodnej stavby alebo stavebníkovi vodnej stavby, poverenej organizácii, správcovi vodohospodársky významných vodných tokov a orgánu štátnej vodnej správy, ktorému prislúcha dozor.
(4) Poverená organizácia uchováva doklady o zaradení, preradení, nezaradení vodnej stavby do príslušnej kategórie alebo o vyradení vodnej stavby z príslušnej kategórie spolu s posudkom vrátane elektronickej podoby týchto dokumentov a spolu s elektronickou podobou projektovej dokumentácie alebo inej dokumentácie, na základe ktorých bol návrh na zaradenie, preradenie, nezaradenie vodnej stavby do príslušnej kategórie