dnes je 29.2.2024

Input:

73/2011 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o stanovení významných a trvalo vzostupných trendov koncentrácií znečisťujúcich látok v podzemných vodách a o postupoch na ich zvrátenie

73/2011 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 4. marca 2011,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o stanovení významných a trvalo vzostupných trendov koncentrácií znečisťujúcich látok v podzemných vodách a o postupoch na ich zvrátenie
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 81 ods. 2 písm. m) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 384/2009 Z.z. (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o stanovení významných a trvalo vzostupných trendov koncentrácií znečisťujúcich látok alebo skupín znečisťujúcich látok v podzemných vodách (ďalej len „identifikácia významných a trvalo vzostupných trendov”) a o postupoch na ich zvrátenie.
§ 2
Identifikácia významných a trvalo vzostupných trendov
(1) Významné a trvalo vzostupné trendy koncentrácie znečisťujúcich látok alebo skupín znečisťujúcich látok sa identifikujú vo všetkých útvaroch alebo skupinách útvarov podzemných vôd, ktoré sú charakterizované ako rizikové, z údajov získaných z programu monitorovania kvality podzemných vôd.
(2) Program monitorovania kvality podzemných vôd sa musí navrhnúť tak, aby sa zistili významné a trvalo vzostupné trendy v obsahoch znečisťujúcich látok alebo skupín znečisťujúcich látok identifikovaných normou kvality podzemných vôd a prahovými hodnotami ako faktor, ktorý prispieva k charakterizácii útvaru podzemných vôd alebo skupiny útvarov podzemných vôd ako útvarov, ktorým hrozí nedosiahnutie dobrého chemického stavu podzemnej vody.
(3) Identifikácia významných a trvalo vzostupných trendov sa vykonáva týmto postupom:
a) frekvencia monitorovania a miesta monitorovania sa zvolia tak, aby v dostatočnej miere
1. poskytovali informácie, ktoré umožňujú odlíšiť vzostupné trendy znečisťujúcich látok alebo skupín znečisťujúcich látok od ich prirodzených kolísaní s dostatočnou mierou istoty a presnosti,
2. umožnili identifikovať vzostupné trendy znečisťujúcich látok alebo skupín znečisťujúcich látok v dostatočnom predstihu tak, aby sa mohli prijať opatrenia na zabránenie alebo aspoň zmiernenie environmentálne významných zhoršení kvality podzemných vôd,
3. zohľadnili dočasné fyzikálne vlastnosti a chemické vlastnosti útvaru podzemných vôd vrátane podmienok prúdenia podzemných vôd, miery dopĺňania a času prestupu vôd cez pôdu alebo cez horninové podložie,
b) metódy monitorovania a analýzy musia byť v súlade s medzinárodnými zásadami pre kontrolu kvality vrátane metód CEN alebo vnútroštátnych normalizovaných metód z dôvodu zabezpečenia poskytovania údajov, ktoré majú rovnocennú vedeckú kvalitu a porovnateľnosť,
c) odhad musí byť založený na štatistickej metóde, napríklad regresnej analýze pre analýzu trendu v časových radoch meraní v jednotlivých monitorovacích bodoch.
(4) Ak je to možné, identifikácia významných a trvalo vzostupných trendov sa vykoná na základe