dnes je 20.5.2024

Input:

365/2015 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení účinnom k 1.1.2018

365/2015 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 13. novembra 2015,
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
320/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. b) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
(1) Katalóg odpadov tvorí
a) zoznam odpadov uvedený v prílohe č. 1,
b) kritériá na posudzovanie nebezpečných vlastností odpadov uvedené v prílohe č. 2.
(2) Odpady sa členia na tieto kategórie:
a) nebezpečné odpady označené písmenom „N”,
b) odpady, ktoré nie sú nebezpečné (ďalej len „ostatné odpady”), označené písmenom „O”.
(3) Druhy odpadov sú označené šesťmiestnym číselným kódom odpadu, v ktorom prvé dvojčíslie označuje skupinu odpadov, druhé dvojčíslie podskupinu odpadov v príslušnej skupine odpadov a tretie dvojčíslie druh odpadu v príslušnej skupine odpadov a podskupine odpadov.
(4) Poddruhy odpadov sú označené osemmiestnym číselným kódom odpadu, v ktorom prvé dvojčíslie označuje skupinu odpadov, druhé dvojčíslie podskupinu odpadov v príslušnej skupine odpadov, tretie dvojčíslie druh odpadu v príslušnej skupine odpadov a podskupine odpadov a štvrté dvojčíslie poddruh odpadu v príslušnej skupine odpadov, podskupine odpadov a v príslušnom druhu odpadu.
§ 2
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č. 409/2002 Z.z. a vyhlášky č. 129/2004 Z.z.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
 
Peter Žiga v. r.
 
Príloha č. 1 k vyhláške č. 365/2015 Z.z.
ZOZNAM ODPADOV
A. Zoznam skupín odpadov
 
Číslo
skupiny
Názov skupiny
01
Odpady pochádzajúce z geologického prieskumu, ťažby, úpravy a ďalšieho spracovania nerastov a kameňa
02
Odpady z poľnohospodárstva, záhradníctva, lesníctva, poľovníctva a rybárstva, akvakultúry a z výroby a spracovania potravín
03
Odpady zo spracovania dreva a z výroby papiera, lepenky, celulózy, reziva a nábytku
04
Odpady z kožiarskeho, kožušníckeho a textilného priemyslu
05
Odpady zo spracovania ropy, čistenia zemného plynu a pyrolýzneho spracovania uhlia
06
Odpady z anorganických chemických procesov
07
Odpady z organických chemických procesov
08
Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania náterových hmôt (farieb, lakov a smaltov), lepidiel, tesniacich materiálov a tlačiarenských farieb
09
Odpady z fotografického priemyslu
10
Odpady z tepelných procesov
11
Odpady z chemickej povrchovej úpravy kovov a nanášania kovov a iných materiálov; odpady z hydrometalurgie neželezných kovov
12
Odpady z tvarovania, fyzikálnej a mechanickej úpravy povrchov kovov a plastov
13
Odpady z olejov a kvapalných palív okrem jedlých olejov a odpadov uvedených v skupinách 05 a 12
14
Odpadové organické rozpúšťadlá, chladiace látky a hnacie médiá okrem 07 a 08
15
Odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, filtračný materiál a ochranné odevy inak nešpecifikované
16
Odpady inak nešpecifikované v tomto katalógu
17
Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest