dnes je 17.4.2024

Input:

177/2010 Z.z., Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na klasifikáciu, označovanie a balenie nebezpečných látok a zmesí

177/2010 Z.z.
OZNÁMENIE
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 5 zákona č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) vydalo
výnos z 15. apríla 2010 č. 3/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na klasifikáciu, označovanie a balenie nebezpečných látok a zmesí.
Výnosom sa v jazykoch všetkých členských štátov Európskej únie ustanovujú podrobnosti o prehľadnej klasifikácii organických látok a zoznam chemických prvkov zoradených podľa atómových čísel (Z) (príloha č. 1), výstražných symbolov a označenia nebezpečenstva pre nebezpečné látky a nebezpečné prípravky (príloha č. 2), zoznam označení špecifického rizika upozorňujúcich na nebezpečné vlastnosti látky a zmesi (príloha č. 3), zoznam označení na bezpečné používanie látky a zmesi (príloha č. 4), podrobnosti o všeobecných požiadavkách na klasifikáciu, balenie a označovanie nebezpečných látok a zmesí (príloha č. 5), o klasifikácii, balení a označovaní zmesí (príloha č. 6) a o technickej špecifikácii označovania a balenia nebezpečných látok a nebezpečných zmesí (príloha č. 7).
Týmto výnosom sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberajú smernice:
1. Smernica Rady 67/548/EHS z 27. júna 1967 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 1) v znení smernice Rady 69/81/EHS z 13. marca 1969 (Ú. v. EÚ L 068, 19. 3. 1969), smernice Rady 70/189/EHS zo 6. marca 1970 (Ú. v. EÚ L 059, 14. 3. 1970), smernice Rady 71/144/EHS z 22. marca 1971 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 1), smernice Rady 73/146/EHS z 31. mája 1973 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 2), smernice Rady 75/409/EHS z 24. júna 1975 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 3), smernice Komisie 76/907/EHS zo 14. júla 1976 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 3), smernice Komisie 79/370/EHS z 30. januára 1979 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 5), smernice Rady 79/831/EHS z 18. septembra 1979 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 5), smernice Rady 80/1189/EHS zo 4. decembra 1980 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 6), smernice Komisie 81/957/EHS z 23. októbra 1981 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 6), smernice Komisie 82/232/EHS z 25. marca 1982 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 6), smernice Komisie 83/467/EHS z 29. júla 1983 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 6), smernice Komisie 84/449/EHS z 25. apríla 1984 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 7), smernice Komisie 86/431/EHS z 24. júna 1986 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 8), smernice Rady 87/432/EHS z 3. augusta 1987 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 8), smernice Komisie 88/302/EHS z 18. novembra 1987 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 9), smernice Komisie 88/490/EHS z 22. júla 1988 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.