dnes je 29.2.2024

Input:

373/2012 Z.z., Zákon o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o doplnení zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

373/2012 Z.z.
Zákon
zo 7. novembra 2012
o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o doplnení zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje tvorbu núdzových zásob ropy a ropných výrobkov a hospodárenie s nimi, povinnosti podnikateľov podľa Obchodného zákonníka s predmetom činnosti ťažba, výroba, obchod, skladovanie a preprava ropy a ropných výrobkov (ďalej len „podnikateľ”), opatrenia na riešenie stavu ropnej núdze, práva a povinnosti orgánov štátnej správy, ako aj kontrolu a sankcie za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona.
§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) ropou a ropnými polotovarmi ropa a ropné polotovary uvedené v prílohe č. 1 spracovateľné v rafinériách na ropné výrobky,
b) ropnými výrobkami výrobky z ropy uvedené v osobitnom predpise,1)
c) vybranými ropnými výrobkami určité kategórie ropných výrobkov uvedené v prílohe č. 1, ktoré sa používajú na účel uloženia povinnosti zaplatiť poplatok podľa § 9,
d) aditívami neuhľovodíkové zlúčeniny, ktoré sa pridávajú alebo primiešavajú do ropného výrobku s cieľom upraviť jeho vlastnosti,
e) stavom ropnej núdze vážne ohrozenie alebo prerušenie zásobovania ropou a ropnými výrobkami,
f) núdzovými zásobami ropy a ropných výrobkov množstvo ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov určené na predchádzanie, zmiernenie alebo prekonanie stavu ropnej núdze,
g) dovozom vstup tovaru na územie Slovenskej republiky zo zahraničia; dovoz zahŕňa tovar, ktorý bol v colnom konaní na území Slovenskej republiky prepustený do colného režimu voľný obeh alebo do colného režimu aktívny zušľachťovací styk v systéme vrátenia alebo v podmienečnom systéme alebo do colného režimu prepracovanie pod colným dohľadom podľa príslušných colných predpisov, a tovar Európskej únie2) vstupujúci do Slovenskej republiky z členského štátu Európskej únie; dovoz nezahŕňa tovar prepustený po vstupe na územie Slovenskej republiky z tretieho štátu do colného režimu tranzit a tovar Európskej únie,2) ktorý je cez územie Slovenskej republiky iba prepravovaný,
h) vývozom výstup tovaru z územia Slovenskej republiky do zahraničia vrátane colne schváleného určenia alebo použitia spätný vývoz; vývoz zahŕňa tovar, ktorý bol v colnom konaní na území Slovenskej republiky prepustený do colného režimu vývoz alebo pasívny zušľachťovací styk, ako aj tovar Európskej únie2) umiestnený v colných skladoch alebo slobodných pásmach a tovar Európskej únie2) opúšťajúci územie Slovenskej republiky, ktorý bol odoslaný do členského štátu Európskej únie; vývoz nezahŕňa tovar, ktorý nie je tovarom Európskej únie2) a ktorý je prepravovaný cez územie Slovenskej republiky v colnom režime tranzit, a tovar Európskej únie,2) ktorý je cez