dnes je 14.4.2024

Input:

426/2010 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške odvodu z dodanej elektriny koncovým odberateľom a spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi, v znení účinnom k 1.1.2014

426/2010 Z.z.
[zrušené č. 21/2019 Z.z.]
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 6. októbra 2010,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške odvodu z dodanej elektriny koncovým odberateľom a spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
19/2013 Z.z.
1. 2. 2013
mení 3 novelizačné body
297/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 4 a 5 zákona č. 238/2006 Z.z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) nariaďuje:
§ 1
Základné pojmy
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a) dlhom deficit finančných prostriedkov, ktorý vznikol pri tvorbe zdrojov určených na krytie nákladov záverečnej časti jadrovej energetiky, vytvorených počas doterajšej prevádzky jadrových zariadení na účely výroby elektriny, vo výške dlhu vytvoreného ku dňu účinnosti zákona, ktorý tvorí rozdiel potrebných finančných prostriedkov na realizáciu záverečnej časti jadrových zariadení, na ktoré neboli odvedené finančné prostriedky v potrebnej výške počas ich prevádzky, a odvedených finančných prostriedkov na príslušné podúčty alebo analytické účty Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi,
b) efektívnou sadzbou odvodu na krytie dlhu za príslušný rok podiel požadovaného dlhu a predpokladaného množstva elektriny dodanej koncovým odberateľom elektriny pripojeným do prenosovej sústavy, koncovým odberateľom elektriny pripojeným do distribučnej sústavy, množstva elektriny dodanej a vyrobenej v miestnej distribučnej sústave a množstva elektriny vyrobenej a dodanej výrobcom elektriny koncovým odberateľom elektriny bez použitia prenosovej alebo distribučnej sústavy alebo spotrebovanej priamo koncovým odberateľom elektriny v mieste výroby elektriny okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny, ostatnej vlastnej spotreby elektriny výrobcu elektriny, ktorá nebola odobratá z prenosovej sústavy, vlastnej spotreby prevádzkovateľa prenosovej sústavy, vlastnej spotreby prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy, elektriny na krytie strát v sústave a spotreby elektriny na účely prečerpávania v prečerpávacích vodných elektrárňach.
§ 2
Odvod na krytie dlhu
(1) Prevádzkovateľ prenosovej sústavy odvedie na príjmový rozpočtový účet kapitoly Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) na krytie dlhu sumu, ktorá sa rovná súčinu efektívnej sadzby odvodu na krytie dlhu za príslušný rok a množstva elektriny dodanej koncovým odberateľom elektriny pripojeným do prenosovej sústavy, množstva elektriny dodanej a vyrobenej v miestnej distribučnej sústave pripojenej do prenosovej sústavy a množstva elektriny dodanej výrobcom elektriny priamo pripojeným do