dnes je 15.4.2024

Input:

174/2017 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti

174/2017 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 21. júna 2017,
ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti
Vláda Slovenskej republiky podľa § 81 ods. 1 písm. b) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) nariaďuje:
§ 1
Za citlivé oblasti podľa § 33 vodného zákona sa ustanovujú vodné útvary povrchových vôd na území Slovenskej republiky.
§ 2
(1) Za zraniteľné oblasti podľa § 34 vodného zákona sa ustanovujú poľnohospodársky využívané pozemky v obciach, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 1.
(2) Mapa zraniteľných oblastí je uvedená v prílohe č. 2.
§ 3
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.
§ 4
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 617/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti.
§ 5
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2017.
 
Robert Fico v. r.
 
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 174/2017 Z.z.
ZOZNAM OBCÍ
 
Okres
Názov obce
Číselný kód
Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou
542652
 
Borčany
556793
 
Brezolupy
542741
 
Dežerice
542822
 
Dolné Naštice
542849
 
Dubnička
542857
 
Dvorec
542873
 
Haláčovce
542890
 
Malá Hradná
505072
 
Malé Hoste
505102
 
Otrhánky
556289
 
Pečeňany
505331
 
Podlužany
505358
 
Pochabany
556742
 
Pravotice
505382
 
Prusy
505412
 
Ruskovce
505447
 
Rybany
505455
 
Šišov
505552
 
Uhrovec
505625
 
Veľké Držkovce
545651
 
Veľké Hoste
505684
 
Veľké Chlievany
505692
 
Vysočany
505765
 
 
 
Banská Bystrica
Badín
508454
 
Dúbravica
508586
 
Hronsek
580236
 
Selce
508985
 
 
 
Bardejov
Dubinné
519138
 
Harhaj
519219
 
Hrabovec
519251
 
Kochanovce
519359
 
Komárov
519367
 
Kučín
519430
 
Oľšavce
519677
 
Poliakovce
519723
 
Tarnov
519871
 
 
 
Bratislava II
Bratislava - Podunajské Biskupice
529311
 
Bratislava - Ružinov
529320
 
Bratislava - Vrakuňa
529338
 
 
 
Bratislava III
Bratislava - Nové Mesto
529346
 
Bratislava - Rača
529354
 
Bratislava - Vajnory
529362
 
 
 
Bratislava IV
Bratislava - Devín
529401
 
Bratislava - Devínska Nová Ves
529371
 
Bratislava - Dúbravka
529389
 
Bratislava - Karlova Ves
529397
 
Bratislava - Lamač
529419
 
Bratislava - Záhorská Bystrica
529427
 
 
 
Bratislava V
Bratislava - Čunovo
529435
 
Bratislava - Jarovce
529443
 
Bratislava - Petržalka
529460
 
Bratislava - Rusovce
529494
 
 
 
Bytča
Bytča
517461
 
Kotešová
517691
 
Predmier
517895
 
 
 
Detva
Detva
518263
 
Korytárky
580520
 
Stožok
518824
 
Vígľaš
518921
 
 
 
Dolný Kubín
Istebné
509701
 
Párnica
509973
 
Veličná
510165
 
 
 
Dunajská Streda
Báč
501441
 
Baka
501450
 
Baloň
501468
 
Bellova Ves
555517
 
Blahová
501484
 
Blatná na Ostrove
501492
 
Boheľov
501506
 
Čakany
501514
 
Čenkovce
580554
 
Čiližská Radvaň
501531
 
Dolný Bar
501557
 
Dolný Štál
501611
 
Dunajská Streda
501433
 
Dunajský Klátov
555541
 
Holice
501581
 
Horná Potôň
501590
 
Horné Mýto
555568
 
Hubice
501620
 
Hviezdoslavov
501638
 
Jahodná
501654
 
Janíky
501662
 
Jurová
501671
 
Kľúčovec
501689
 
Kostolné Kračany
501697
 
Kráľovičove Kračany
501701
 
Kútniky
501719
 
Lehnice
501735
 
Lúč na Ostrove
501743
 
Macov
555606
 
Mad
555649
 
Malé Dvorníky
555665
 
Mierovo
501778