dnes je 15.4.2024

Input:

382/2013 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 391/2012 Z. z.

382/2013 Z.z.
ZÁKON
z 22. októbra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 391/2012 Z.z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 492/2010 Z.z., zákona č. 558/2010 Z.z., zákona č. 136/2011 Z.z., zákona č. 189/2012 Z.z., zákona č. 373/2012 Z.z., zákona č. 30/2013 Z.z. a zákona č. 218/2013 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 3 znejú:

1§ 2 písm. b) prvý bod zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


2§ 3 písm. b) prvý bod zákona č. 251/2012 Z.z.


3§ 82 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.”.
2. V § 2 sa odsek 3 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k) malým zdrojom zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja energie s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW.”.
3. V § 3 ods. 3 písmeno b) znie:
„b) s celkovým inštalovaným výkonom do 200 MW, ak je elektrina vyrábaná vysoko účinnou kombinovanou výrobou a energetický podiel obnoviteľných zdrojov energie v palive je vyšší ako 30 % alebo energetický podiel plynov vznikajúcich ako vedľajší produkt v metalurgickom výrobnom procese v palive je vyšší ako 40 %.”.
4. Poznámky pod čiarou k odkazom 3a, 4 až 6 a 8 znejú:

3aSTN EN Kvapalné ropné výrobky. Metylestery mastných kyselín (FAME) pre vznetové motory a na vykurovanie. Požiadavky a skúšobné metódy (656531).


4§ 2 písm. b) dvadsiaty piaty bod zákona č. 251/2012 Z.z.


5§ 2 písm. a) dvanásty bod zákona č. 251/2012 Z.z.


6§ 2 písm. b) pätnásty bod zákona č. 251/2012 Z.z.


8§ 2 písm. b) devätnásty bod zákona č. 251/2012 Z.z.”.
5. V § 3 odsek 4 znie:
„(4) Podpora podľa odseku 1 písm. c) sa vzťahuje na
a) všetku elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie v zariadení výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MW vrátane,
b) všetku elektrinu vyrobenú vysoko účinnou kombinovanou výrobou v zariadení na kombinovanú výrobu s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MW vrátane,
c) elektrinu zodpovedajúcu pomernému množstvu celkovej vyrobenej elektriny v zariadení výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom nad 5 MW, pričom pomer sa počíta ako podiel 5 MW k celkovému inštalovanému výkonu,
d) celú výrobu elektriny v zariadení výrobcu elektriny využívajúcom ako zdroj veternú energiu s celkovým inštalovaným výkonom do 15 MW vrátane,
e) elektrinu zodpovedajúcu pomernému množstvu celkovej vyrobenej elektriny v zariadení výrobcu elektriny